Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Beeld palingstand onnodig negatief

3 min read

De glasaalvangst in Frankrijk is een sterke indicator voor de ontwikkeling van de glasaalintrek.

Volgens Stichting DUPAN schetsen milieuorganisaties een onnodig negatief beeld over de glasaalintrek en de palingstand. Met een goede samenwerking van alle belanghebbenden kan veel bereikt worden voor de palingstand. Een goed voorbeeld is het project Paling over de Dijk.

Naar aanleiding van berichten van milieuorganisaties verschenen er de afgelopen weken veel negatieve berichten in de pers over de palingstand en de gedaalde intrek van glasaal in 2015. Zo meldde VISwijzer : “De intrek van glasaal was dit jaar historisch laag.” Een onjuiste constatering, stelt DUPAN, de organisatie die zich inspant voor verbetering van de palingstand in Nederland.

Misverstanden

DUPAN schreef eerder al over misverstanden over de hoogte van de glasaalindex . Dit is het gemiddelde aantal intrekkende glasalen per uur in april en mei. In Den Oever werd in 2015 weliswaar een dieptepunt gemeten, maar dat is niet representatief voor de situatie als geheel. Zo was het voorjaar bijzonder koud, wat een negatieve invloed kan hebben op de aantallen in de meetperiode.

Bovendien was de Noordzee-index van glasaalintrek (het totaal van meetpunten rond de Noordzee-kusten) in 2015 de derde hoogste stand in de laatste twaalf jaar. De totale index voor Europa was de derde hoogste in de laatste tien jaar. Veel lager dan in 2014, dat is zeker, maar geen dieptepunt.

De glasaal-index kenmerkt zich door een grillig patroon met pieken en dalen. Om uitspraken te doen over de glasaalintrek, moet je kijken naar het gemiddelde over langere perioden. Dan zie je dat de gemiddelde glasaalintrek in de laatste vijf jaar is gestegen.

De officiële cijfers worden verstrekt door het International Council for Exploration of the Seas (ICES) in het ICES-advies aal oktober 2015 .

Veel glasaal voor Franse kust

De glasaalvangst in Frankrijk is een sterke indicator voor de ontwikkeling van de glasaalintrek. Op het moment dat deze informatie verschijnt, is de visserij in de zuidelijke delen van Frankrijk gesloten, omdat het quotum al is vol gevist. Dat dit zo vroeg in het seizoen (dat loopt tot maart) al gebeurt, komt doordat er veel glasaal voor de kusten zwemt. De situatie is vergelijkbaar met het topjaar 2014.

Toch blijft de palingstand zorgen baren. De glasaalintrek is nog steeds te laag. Grote problemen zoals de barrières in de trekroutes van paling, zijn niet op korte termijn opgelost.

Daarom is een grote inspanning van alle belanghebbenden noodzakelijk. Onlangs nog riep RAVON (een onderzoeksorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen) op tot nationale en internationale samenwerking. De Stichting DUPAN juicht dat toe: alleen door de krachten te bundelen zijn de problemen voor paling aan te pakken.

Samenwerking

DUPAN financiert samenwerkingsprojecten om de palingstand te verbeteren. Een voorbeeld is het project Paling over de Dijk, dat dit jaar haar vijfjarig jubileum viert.

In dit project werken beroepsvisserij, sportvisserij, waterbeheerders en andere partijen samen. Geslachtsrijpe paling (schieraal) wordt gevangen en over een aantal belangrijke barrières geholpen, zoals gemalen en waterkrachtcentrales. Daarna worden ze in zee uitgezet en kunnen deze schieralen migreren naar hun paaigronden om voor nageslacht te zorgen.

De balans van Paling over de Dijk in 2015 wordt eind december opgemaakt. Naar verwachting zullen er sinds medio augustus dit jaar weer meer dan 5500 palingen veilig op weg zijn geholpen.

Herstel migratieroutes

Palingwetenschapper Willem Dekker concludeert in Zweeds onderzoek dat blokkades in de migratieroutes de hoofdoorzaak zijn van de te geringe intrek van glasaal en uittrek van volwassen palingen. De hoeveelheid uitzet is nog steeds te klein om die problemen te compenseren.

De oplossing ligt dan ook in het herstel van de migratieroutes en vergroting van de uitzet. Dekker beveelt in zijn rapport aan om internationaal dezelfde uitgangspunten en meetmethodes te hanteren, en als belanghebbenden gezamenlijk verantwoording te nemen.
Lees het rapport van Willem Dekker: Assessment of the eel stock in Sweden, spring 2015 .

Bron: DUPAN en Combinatie van beroepsvissers

Video: Glasaal visserij in Frankrijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *