Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Start onderzoeken naar effecten zandsuppleties

3 min read

Op maandag 12 juni 2017 starten de veldonderzoeken naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur voor de Nederlandse kust.

Op maandag 12 juni 2017 starten de veldonderzoeken naar de gevolgen van het opspuiten van zand op de natuur voor de Nederlandse kust. Het eerste onderzoek start in Ter Heijde in de provincie Zuid-Holland.

In de daarop volgende weken zijn er veldonderzoeken in Castricum, Texel en Ameland. Het meerjarig onderzoek vindt plaats vanuit het landelijk project Natuurlijk Veilig, waarin Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties samenwerken om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van reguliere zandsuppleties op natuur op de vooroevers, de duinen en in de Waddenzee. De onderzoeken richten zich dit jaar op de ondiepe vooroevers langs de kust.

Metingen te zien op kustlocaties

In de onderzoeksperiode is het heel goed mogelijk dat wandelaars de Luctor, het onderzoeksschip van de Rijksrederij, op zee zien of een rubberboot bij het strand zien liggen. De eerste meting start langs de kust in Ter Heijde. De daarop volgende week starten de metingen op 19 juni in Heemskerk-Castricum, 26 juni op Texel en 3 juli op Ameland. Het onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (WMR) voert de onderzoeken uit. De onderzoekers verrichten metingen tussen het strand en de -10 m dieptelijn. Het is niet mogelijk om op elke diepte op dezelfde wijze metingen uit te voeren. Vanaf de Luctor vissen de onderzoekers tussen -10 en -3 m diep. Op ondieper water werken zij vanaf een rubberboot. Ook vissen zij vanaf het strand met netten in het ondiepste deel van het water. Beelden van de pilot in 2016 geven een indruk van de onderzoeken.

Natuurlijk Veilig voor meer inzicht

Om Nederland te beschermen tegen de zee spuit Rijkswaterstaat jaarlijks miljoenen m3 zand op en vlak voor de kust. Bij deze zandsuppleties houdt Rijkswaterstaat altijd rekening met de natuur. Over de ondiepe kustzone waar de meeste suppleties plaatsvinden, is meer kennis nodig over de effecten van reguliere suppleties op de samenstelling en het functioneren van het ecosysteem. Doel van het project Natuurlijk Veilig is dan ook om meer inzicht te verkrijgen in hoe kustbescherming en natuurontwikkeling optimaal te combineren. Daarbij gaat het om de ideale frequentie, de periode, het volume, het type zand en de locaties van de zandsuppleties. Bij het onderzoek in de ondiepe kustzone richten de onderzoekers zich op de kinderkamerfunctie voor vissen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar effecten in de duinen en het Waddengebied. Het gaat hier om kleinere onderzoeksonderdelen waarbij vooralsnog geen veldwerk is voorzien. De belangrijkste focus in dit meerjarig onderzoek is het onderwaterleven vlak voor de kust. Op basis van de resultaten kunnen in de toekomst kustbescherming en natuurontwikkeling beter worden gecombineerd.

Via de website Natuurlijk Veilig houden de samenwerkende convenantpartners betrokkenen en belangstellenden op de hoogte van planning, voortgang, tussenresultaten en conclusies van de onderzoeken.

Samenwerkingspartners

Het project Natuurlijk Veilig is een vervolg op eerder onderzoek. Van 2009 tot en met 2015 deden Rijkswaterstaat, stichting Duinbehoud, stichting De Noordzee, de Vogelbescherming en de Waddenvereniging al gezamenlijk onderzoek naar de effecten van zandsuppleties op bodemdieren, vissen en kustvogels en het effect van zandverstuiving op de flora en fauna in de duinen. De resultaten gaven inzicht in de belangrijkste nader te onderzoeken thema’s. De samenwerking is vervolgens voortgezet én versterkt in het project Natuurlijk Veilig. Rijkswaterstaat en 10 natuurorganisaties ondertekenden in november 2016 hiervoor een samenwerkingsconvenant. De onderzoeken vinden plaats tussen 2017 tot 2021. Rijkswaterstaat is trekker en financierder van dit project.

Natuurlijk Veilig is het samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat, de Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Stichting De Noordzee, Stichting Duinbehoud, 12 Landschappen, Natuurmonumenten, PWN, Dunea en Waternet. [Nieuwsbericht Rijkswaterstaat 02 juni 2017]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *