Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Raad bereikt akkoord over financiële steun aan Europese vissers

2 min read

Vissersscheepjes in Honfleur, Frankrijk. Foto: Filip Cordenier

De ambassadeurs bij de EU hebben vandaag overeenstemming bereikt over het standpunt van de Raad inzake een voorstel om de negatieve gevolgen van de COVID-19-uitbraak in de visserij- en aquacultuur­sector aan te pakken.

Het voorstel zal de verordening inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) en de verordening gemeen­schappelijke marktordening (GMO) wijzigen.

‘’ We moeten ervoor zorgen dat de huidige crisis geen onherstelbare schade toebrengt aan gemeen­schappen waar de visserij en aquacultuur de belangrijkste economische activiteiten zijn. Het voorstel dat vandaag is goedgekeurd, zal financiële steun bieden aan vissers en aquacultuur­exploitanten van de EU om hen te helpen de economische problemen te overwinnen die het gevolg zijn van de COVID-19-uitbraak.’’ Aldus Marija Vučković, Kroatisch minister van Landbouw

Het voorstel omvat de volgende specifieke maatregelen:

  • steun in verband met de tijdelijke stopzetting van visserij­activiteiten met een maximale mede­financiering van 75% van subsidiabele overheids­uitgaven
  • steun in verband met de tijdelijke stillegging of vermindering van de aquacultuur­productie en –verkoop
  • steun aan producenten­organisaties en verenigingen van producenten­organisaties voor de opslag van visserij- en aquacultuur­producten
  • verhoging van de voor opslagsteun in aanmerking komende hoeveelheden tot 25 % van de jaarlijkse hoeveelheden van de betrokken producten

Het standpunt van de Raad dat vandaag is overeengekomen, voegt de volgende wijzigingen aan het voorstel toe:

  • vissers te voet (meestal vrouwen) komen nu ook in aanmerking voor steun in geval van tijdelijke stopzetting
  • een uitzondering voor de tijdelijke stillegging van nieuwe vaartuigen
  • flexibiliteit om 10% van de aan Unieprioriteit 3 toegewezen begrotings­middelen te gebruiken
  • toekenning van bedrijfs­kapitaal en compensatie voor lagere verkoop en hogere opslagkosten voor aquacultuur­exploitanten

De specifieke EFMZV-maatregelen in het voorstel worden aangevuld met een wijziging van de GMO-verordening, waardoor het opslag­mechanisme kan worden gebruikt als de lidstaten geen drempel­prijzen hebben vastgesteld en gepubliceerd, en waardoor producenten­organisaties in de aquacultuur­sector van dit mechanisme kunnen gebruikmaken. Het voorstel voorziet er ook in dat de uitgaven voor concrete acties waarvoor op grond van deze maatregelen steun wordt verleend, subsidiabel zijn met ingang van 1 februari 2020.

Achtergrond

De huidige EFMZV-verordening is in 2014 aangenomen ter ondersteuning van een duurzame en concurrerende visserij en aquacultuur, maar voorziet niet in de vorm van steun die nodig is om de gevolgen van de COVID-19-uitbraak te ondervangen. De Commissie heeft haar voorstel tot wijziging van de verordening van 2014 op 2 april 2020 aangenomen.

Volgende stappen

Het voorzitterschap van de Raad zal het Europees Parlement nu meedelen dat, indien het zijn standpunt in de door de Raad overeengekomen vorm aanneemt, de Raad het standpunt van het Europees Parlement zal goedkeuren en dat het besluit zal worden aangenomen zoals geformuleerd in het standpunt van het Europees Parlement. Het voorzitterschap zal het Europees Parlement ook verzoeken gebruik te maken van de urgentie procedure. [Persmededeling Raad van de Europese unie 14 april 2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *