Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Kamervragen BBB over 2,5 miljoen zonnepanelen in IJsselmeer

4 min read

Het ministerie van Economische zaken en klimaat werkt aan een plan om zogenaamde zonne-atollen te plaatsen op het IJsselmeer. Dit zijn drijvende eilanden met 2,5 miljoen zonnepanelen die op het wateroppervlakte liggen en zonne-energie kunnen opwekken, het zogenaamde project Buitendijks. Ambtenaren van 5 ministeries, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Holland zijn bezig met wat een ‘’prestigeproject’’ wordt genoemd. 

Maar er is heel veel weerstand voor dit plan. Zo is de lokale gemeenteraad van Hollands Kroon tegen het plan. Maar er komt ook verzet vanuit de Nederlandse Vissersbond, de LTO en milieuorganisaties.

Ook het ministerie van Defensie is tegen dit voorstel. De drijvende eilanden moeten namelijk in een gebied komen wat nu een militair oefenterrein is. Het is de enige plek in ons land waar militairen kunnen oefenen met scherpschieten, en ze willen dit gebied de komende jaren intensiever gaan gebruiken.

Zelfs het ministerie van Landbouw, natuur en visserij is tegen. Zij kijken met een ‘’kritische blik’’ naar de impact van de eilanden op de waterkwaliteit. Wat deze kritische blik inhoudt weten we niet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is ook kritisch omdat het plan nadelige gevolgen kan hebben voor onze zoetwaterhuishouding.

Met weerstand vanuit zoveel kanten zou je denken dat het ministerie van EZK pas op de plaats zou maken met de plannen maar nee; ze gaan door. Er wordt pas later gezocht naar draagvlak en voor de zomer wordt bepaald of het plan doorgang krijgt.

BBB vindt dit onbegrijpelijk. Henk Vermeer heeft hierover samen met Joost Eerdmans van JA21 Kamervragen ingediend!

Vragen van de leden Vermeer (BBB) en Eerdmans (JA21) aan de minister voor Klimaat en Energie over zonne-atollen IJsselmeer.

 1. Bent u bekend met het artikel ”Plan om 2,5 miljoen zonnepanelen op IJsselmeer te leggen stuit op verzet: Defensie, boeren en drinkwater in problemen”? 1)
 2. Klopt het dat er geworsteld wordt met het plan Buitendijks? Zo ja, bij welke ministeries?
 3. Waarom zijn de plannen al in de vergevorderde verkennende fase, terwijl er nooit door of met de Tweede Kamer over gesproken is?
 4. Zo ja, komt deze worsteling alleen voort uit het verzet vanuit verschillende organisaties en (overheids-)instituties, of zijn er nog verdere obstakels die niet in het artikel zijn vermeld?
 5. Was het verzet vanuit lokale gemeenten, de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), de Nederlandse Vissersbond en verschillende natuur- en milieuorganisaties verwacht?
 6. Waarom wordt er ondanks het verzet van deze organisaties en lokale overheden alsnog doorgewerkt aan het plan?
 7. Kunt u uitleggen waarom het project Buitendijks eerst benoemd werd als bewonersinitiatief, maar nu als prestigeproject wordt omschreven?
 8. Waarom vindt u het te verdedigen dat er wordt doorgewerkt aan een verkenning van zonne-atollen terwijl allang duidelijk is dat deze in beschermd Natura-2000 gebied worden geplaatst?
 9. Is er al een keuze gemaakt om het defensie oefenterrein op te geven, aangezien er ondanks de bezwaren vanuit defensie wordt doorgewerkt aan het plan?
 10. Hoe verhouden de plannen voor het megazonne-atollenproject zich ten opzichte van de plannen van Defensie die hetzelfde gebied de komende jaren intensiever gaan gebruiken voor oefeningen, terwijl deze oefeningen niet zomaar verplaatst kunnen worden?
 11. Wat behelst de kritische blik die u toepast in het meekijken naar het plan?
 12. In welke mate denkt de minister voor Landbouw- Natuur en Voedselkwaliteit dat de waterkwaliteit effecten heeft op het waterbergend vermogen en de zoetwatervoorraad van het IJsselmeer?
 13. Waarom zijn deze argumenten klaarblijkelijk niet voldoende om het plan stop te zetten of in ieder geval te pauzeren?
 14. Waarom wordt er later pas draagvlak gezocht, in plaats van vooraf?
 15. Wanneer wordt de keuze gemaakt om het project door te laten gaan en kan concreet aangegeven worden wanneer de definitieve besluitvorming van dit project verwacht wordt? Is dat voor 20 juni 2024, wanneer de zomer begint?
 16. Is de periode vanaf de dag van het indienen van deze vragen tot en met voor de zomer niet veel te kort tijd om draagvlak te zoeken?
 17. Wat gebeurt er als er voor de zomer geen draagvlak is?
 18. Is er al iets te vertellen over hoe er gezocht gaat worden naar draagvlak?
 19. Bent u op de hoogte van recente lokale besluitvorming aangaande het plan van de zonne-atollen? 2)
 20. Kunt u hier een nadere toelichting op geven?
 21. Is het op dit moment uit te sluiten dat er negatieve gevolgen gaan optreden mits dit project doorgang krijgt?
 22. In hoeverre zijn zonne-atollen bestand tegen weer en weersverschijnselen zoals bijvoorbeeld kruiend ijs?
 23. Zo nee, wat zijn deze negatieve gevolgen dan?
 24. Kunt u inzichtelijk maken wat de totale kosten van het hele project tot dusverre hebben gekost? Zo niet, kunt u de kosten inzichtelijk maken, die wel bekend zijn, die bij de ontwikkeling tot nu toe van dit project zijn gemaakt?
 25. Kunt u garanderen dat er altijd een openbare aanbesteding komt als de plannen überhaupt doorgaan? Kunt u tevens aangeven hoe deze aanbesteding zich verhoudt tot de Europese aanbestedingsrichtlijn?

Nieuwsbericht Boer Burgerbeweging 26-05-2024