Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Puls visserij op tong en schol start MSC traject

3 min read

Puls visserij op tong en schol start MSC traject

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) start op 26 maart 2015 een MSC traject (Marine Stewardship Council) voor de puls visserij op tong en schol.

De CVO hecht er waarde aan de pulsvisserij te laten beoordelen binnen het sterke en onafhankelijke certificeringsprogramma van MSC, net zoals is gebeurd voor haar reeds gecertificeerde twinrig- en flyshootvisserij. Met het starten van dit traject is de CVO ervan overtuigd een grote stap voorwaarts te zetten in de verdere verduurzaming van de Nederlandse aanvoersector.

Binnen het MSC traject zullen alle bij de CVO aangesloten Nederlandse pulsvissers participeren; dit zijn 84 schepen onder Nederlandse en 8 schepen onder Duitse en Engelse vlag. Binnen een periode van 12 tot 18 maanden wordt door een onafhankelijk beoordelingsteam (Acoura Marine, voorheen bekend als Food Certification International) alle informatie over de puls visserij verzameld die nodig is om een oordeel te geven over de volgende drie onderwerpen:

1) de gezondheid van de visbestanden tong en schol,

2) de impact van het vistuig op het mariene ecosysteem en

3) het management van de visserij.

De pulsvisserij brengt een hoop ecologische voordelen en we hebben daarom vertrouwen in een positieve uitkomst van de MSC beoordeling. Als blijkt dat op bepaalde punten extra inzet kan worden gepleegd, zal CVO dat samen met haar pulsvissers oppakken.”, aldus Mark Goedhart, voorzitter van de CVO. Het proces verloopt geheel transparant en stakeholders kunnen hun interesse kenbaar maken om hieraan bij te dragen.

De pulstechniek is een relatief nieuwe vorm van visserij waarbij korte tijd een beperkt elektrisch veld op de zeebodem wordt opgewekt, om platvis zoals tong en schol uit de bodem op te schrikken. Deze techniek kenmerkt zich door een lagere impact op het bodemleven, minder discards en een lager brandstofverbruik dan de traditionele boomkorvisserij. Dit blijkt ook uit het onderzoek dat de afgelopen jaren is uitgevoerd naar de effecten van het vistuig, en waarbij de sector heeft samengewerkt met onderzoeksinstituten IMARES, het LEI en het Belgische ILVO. De resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden op de website www.pulsefishing.eu. Naast de reeds beschikbare kennis wordt er op dit moment een grootschalig onderzoeksprogramma uitgewerkt, waarin de nadruk ligt op het inzichtelijk maken van de (ecologische) impact van een volledige transitie naar de pulskor.

Elektrisch vissen is vanuit de EU vooralsnog niet toegestaan (verordening Nr. 850-98), maar vanwege de positieve onderzoeksresultaten van de afgelopen jaren worden hier sinds 2007 ontheffingen op verleend. Deze ontheffingen worden grotendeels gebruikt voor de visserij op platvis en op beperkte schaal voor garnalen. De garnalenpuls valt buiten deze MSC beoordeling.

Reeds in 2011 heeft de CVO pulsvisserij een vertrouwelijke beoordeling doorlopen tegen MSC standaard 1.3, om inzichtelijk te maken op welke punten extra informatie en inzet nodig was. De verdere voorbereidingen op het doorlopen van een volledige MSC beoordeling zijn gebaseerd geweest op de resultaten van deze vertrouwelijke beoordeling. CVO heeft er voor gekozen deze lijn voort te zetten en de pulsvisserij te laten beoordelen volgens dezelfde standaard (versie 1.3). Op 1 april 2015 wordt versie 2.0 van de MSC standaard voor alle nieuwe visserijen van kracht. De CVO pulsvisserij zal, indien het certificaat wordt behaald, volgens de regels van MSC vanzelf in de nieuwe standaard mee gaan draaien.

Meer informatie:

 

Bron: Cvo-visserij.nl

Video: Pulse fishing in the North Sea

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *