Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Besluit vangstbeperkingen Oostzee voor 2017

2 min read

Visserij in de Oostzee: ministers nemen besluit over vangstbeperkingen voor 2017

De Europese Raad is het op 10 oktober 2016 unaniem eens geworden over de totaal toegestane vangsten (TAC’s) voor volgend jaar voor de tien in commercieel opzicht belangrijkste visbestanden in de Oostzee.

Dit akkoord maakt de weg vrij voor verdere onderhandelingen over de TAC’s voor de diepzee en de Noordzee later dit jaar.

Het akkoord omvat een verhoging van de vangsten van haring (behalve in de Golf van Riga), schol en zalm (behalve in de Finse Golf), zoals de Commissie had voorgesteld. Wat de overige bestanden betreft zijn de ministers het eens geworden over een beperktere verhoging voor sprot en geen verhoging voor zalm in het centrale zeebekken.

Er werd ook overeenstemming bereikt over de volgende verlagingen: 25% voor oostelijke kabeljauw, 56% voor westelijke kabeljauw, waaronder bag-limitbepalingen (maximumaantal gevangen vissen in bezit) voor de recreatievisserij, 11% voor haring in de Golf van Riga en 20% voor zalm in de Finse golf.

“Het akkoord van vandaag is een uitstekend resultaat, zowel voor het milieu als voor de vissers in de Oostzee. Het was niet eenvoudig, maar we zijn er in geslaagd een goed evenwicht te vinden tussen de duurzaamheid van onze mariene hulpbronnen en de behoeften van de visserijsector in de betrokken landen, in volledige overeenstemming met het nieuwe meerjarenplan voor de Oostzee.” Zegt Gabriela Matečná, Slowaaks minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling en voorzitter van de Raad.

Het akkoord in detail

De vandaag afgesproken hoeveelheden sluiten aan bij de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), zoals het realiseren van een maximale duurzame opbrengst (MDO) en het toepassen van het meerjarenplan voor de Oostzee en van wetenschappelijk advies, in het bijzonder het advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES).

De ministers hebben verder overeenstemming bereikt over aanvullende steunmaatregelen ter verbetering van het kabeljauwbestand in de Oostzee:

Download Communautair totaal toegestane vangsten (TAC’s) in de Oostzee voor 2017  (pdf)

Volgende stappen

Wanneer de juristen-vertalers de definitieve tekst gereed hebben, zal dit punt opgenomen worden onder de A-punten van de agenda van een komende Raadszitting.

Achtergrond 

De besprekingen van vandaag waren gebaseerd op een voorstel van de Commissie, dat stevig verankerd is in het recent aangenomen meerjarenplan voor het beheer van de Oostzee, en in wetenschappelijk advies, met name de rapporten van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES).

Overeenkomstig artikel 43, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is in het gemeenschappelijk visserijbeleid de Raad bevoegd voor het vaststellen en verdelen van de vangstmogelijkheden. Voor de aanneming van deze verordening zijn de deelname van het Europees Parlement en het advies van het Economisch en Sociaal Comité daarom niet vereist. [Persmededeling Raad van de Europese Unie 10/10/2016]

Voorstel van de Commissie tot vaststelling, voor 2017, van de vangstmogelijkheden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden welke in de Oostzee van toepassing zijn

Meerjarenplan voor het visserijbeheer in de Oostzee

Naar de bladzijde “Vergaderingen”

Download als PDF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *