Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Natura 2000 beheerplannen Waddengebied definitief vastgesteld

3 min read

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Natura 2000 gebieden. Nederland telt veel van deze gebieden, waaronder de Waddenzee, de Noordzeekustzone en de 5 Waddeneilanden.

Voor deze gebieden zijn beheerplannen opgesteld met een looptijd van 6 jaar. De beheerplannen voor het Waddengebied zijn nu definitief vastgesteld.

Waddenzee en Noordzeekustzone unieke natuurgebieden

Het getij en de dynamische natuur maken de Waddenzee en Noordzeekustzone tot een uniek gebied dat van levensbelang is voor allerlei vogels, planten vissen en andere dieren. Beide beheerplannen geven richting aan natuurbeheer en natuurontwikkeling. Met de beheerplannen worden maatregelen genomen zoals het beschermen van de zeebodem, kwelders en broedgebieden voor vogels. Het gaat om een goede balans tussen natuurbescherming en economische en recreatieve activiteiten. Zo kunnen natuur beschermen, gebruiken en beleven ook in de toekomst prima blijven samengaan.

Bij de Natura 2000-beheerplannen voor de Waddenzee en Noordzeekustzone zijn naast Rijkswaterstaat ook de 3 waddenprovincies, de ministeries van Economische Zaken en Defensie, gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken. Zowel de beheerders als vele gebruikers willen dat het gebied zo natuurlijk mogelijk blijft.

Van ontwerpplan naar definitieve versie

Begin dit jaar lagen de ontwerpbeheerplannen van de 7 Natura 2000-gebieden in het Waddengebied ter inzage, te weten van de Waddenzee en Noordzeekustzone (beide met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) als initiërende bevoegde instantie) en de 5 Waddeneilanden (ministerie van Economische Zaken als bevoegde instantie). Hierop zijn door belanghebbenden zienswijzen ingediend bij Rijkswaterstaat respectievelijk het ministerie van Economische Zaken. De ingediende zienswijzen zijn per gebied beantwoord in een zogenaamde ‘nota van antwoord’.

Ten opzichte van de ontwerpbeheerplannen is door Rijkswaterstaat en Economische Zaken een aantal wijzigingen doorgevoerd in de definitieve beheerplannen, onder meer naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en ter verbetering van de plannen. De aanpassingen in het beheerplan Waddenzee hebben betrekking op onder andere onderhoudsbaggerwerk, kitesurfen, en agrarisch gebruik van kwelders en zomerpolders.

Vastgesteld door de bevoegde instanties

De beheerplannen zijn definitief vastgesteld door alle bevoegde instanties, te weten de ministeries van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), Economische Zaken en Defensie en de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen. Met de vaststelling van de beheerplannen voor het Waddengebied kan worden begonnen met maatregelen die zijn opgenomen voor de instandhouding of verbetering van de natuurdoelen.

Bijvoorbeeld maatregelen in de Waddenzee om broedplekken voor kustvogels te verbeteren en beter te beschermen. Of het optimaliseren van het beweidingsbeheer op kwelders. De eerste Natura 2000-maatregel is overigens afgelopen najaar al uitgevoerd, namelijk de versterking van het vogeleiland Griend in de westelijke Waddenzee.

Deregulering

In de beheerplannen is ook een aantal onderhoudsactiviteiten onder voorwaarden vrijgesteld van vergunningplicht in het kader van de Natuurbeschermingswet. Bijvoorbeeld visserij met vaste vistuigen, robbentochten, monitoringactiviteiten, onderhoudsbaggerwerk en reguliere kustsuppleties. De vrijstelling van vergunningverlening komt tegemoet aan de maatschappelijke wens tot deregulering.

Mogelijkheid tot het instellen van beroep

Vanaf 13 december kunnen belanghebbenden een beroep instellen tegen specifieke onderdelen van de definitieve beheerplannen voor het Waddengebied, gedurende een periode van 6 weken. Hiertoe zijn de 7 beheerplannen en de nota’s van antwoord van 13 december 2016 tot 25 januari 2017 tijdens reguliere openingstijden in te zien bij de provinciehuizen in Leeuwarden, Groningen en Haarlem, in de gemeentehuizen op de 5 bewoonde Waddeneilanden en op het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.

De documenten zijn ook digitaal te raadplegen via de website Natura 2000. Hier vindt u ook meer informatie over het instellen van beroep. [Nieuwsbericht Rijkswaterstaat 12 december 2016]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *