Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Verbod kabeljauw vangst oostelijke deel van Oostzee

3 min read

De Commissie heeft noodmaatregelen aangekondigd ter bescherming van het kabeljauwbestand in het oostelijke deel van de Oostzee, dat op instorten staat. Er komt een verbod op commerciële visserij op kabeljauw in het grootste deel van de Oostzee. Dat verbod gaat onmiddellijk in en loopt tot 31 december 2019.

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: “De instorting van het kabeljauwbestand zou rampzalige gevolgen hebben voor het inkomen van veel vissers en kustgemeenschappen rond de Oostzee. Zowel het visbestand als de vissers zijn erbij gebaat dat we dringend actie ondernemen om het bestand te herstellen. Die onmiddellijke dreiging vergt nu een snelle reactie, door middel van de noodmaatregelen die de Commissie neemt. Maar er is ook behoefte aan een goed langetermijnbeheer van het bestand en zijn habitat.”

Het verbod treedt onmiddellijk in werking en loopt af op 31 december 2019. Het is van toepassing op alle vissersvaartuigen in alle gebieden van de Oostzee waar het grootste deel van het bestand voorkomt (d.w.z. de subsectoren 24-26), met een aantal specifieke gerichte afwijkingen. Het verbod sluit aan op de maatregelen die sommige lidstaten reeds hebben genomen. Die maatregelen garanderen echter geen uniforme aanpak in alle gebieden waar het betrokken kabeljauwbestand voorkomt, en niet alle lidstaten zijn van plan om nationale maatregelen te nemen. Daarom heeft de Commissie besloten dat verdere noodmaatregelen vereist zijn.

Dit vangstverbod is een essentiële onmiddellijke stap om dit kwetsbare bestand te helpen beschermen. Aansluitend daarop zullen de Commissie en de lidstaten later in het jaar – wanneer de ministers bijeenkomen om te beslissen over de vangstmogelijkheden van volgend jaar – opnieuw beoordelen of er behoefte is aan maatregelen op langere termijn. Wetenschappers waarschuwen dat het bestand niet alleen wordt bedreigd door overbevissing, maar ook door veel andere factoren, die apart moeten worden aangepakt. Het gaat onder meer om een te laag zoutgehalte, een te hoge watertemperatuur en te weinig zuurstof, en een besmetting met parasieten.

Achtergrond

Recente wetenschappelijke analyses hebben geleid tot toenemende bezorgdheid over het kabeljauwbestand in het oostelijke deel van de Oostzee. Het bestand neemt zienderogen af en dreigt in te storten als er geen actie wordt ondernomen. Internationale wetenschappelijke instanties hebben daarom opgeroepen tot een volledige visserijstop om de situatie om te keren. De Commissie heeft de beschikbare wetenschappelijke gegevens geanalyseerd en heeft de maatregelen met de lidstaten besproken tijdens een vergadering van het deskundigencomité.

Op grond van wetenschappelijk advies zijn de totale toegestane vangsten voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee sinds 2014 al elk jaar verlaagd, van 65 934 ton tot 24 112 ton in 2019. Toch is de afgelopen jaren slechts gebruikgemaakt van 40 tot 60 % van de totale toegestane vangsten, waarschijnlijk door een gebrek aan vis van commercieel formaat. Volgens wetenschappers ligt het volume van kabeljauw van commercieel formaat (≥ 35 cm) momenteel op het laagste niveau sinds de jaren 50. Dit jaar hebben de vissers tot dusver ongeveer 21 % van hun beschikbare quota gebruikt.

Kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee is lange tijd een van de meest waardevolle vissoorten geweest, en veel vissers zijn ervan afhankelijk. Meer dan 7 000 vissersvaartuigen uit alle acht betrokken EU-lidstaten vissen op kabeljauw uit het oostelijke deel van de Oostzee. 182 vaartuigen uit Litouwen en Polen zijn voor meer dan 50 % van hun vangsten afhankelijk van dit bestand.

In het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid kan de Commissie op een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat of op eigen initiatief noodmaatregelen treffen om een ernstige bedreiging voor de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee tegen te gaan. Die maatregelen gelden voor een periode van ten hoogste zes maanden. De Commissie heeft reeds dergelijke noodmaatregelen genomen ter bescherming van kwetsbare bestanden, namelijk voor ansjovis in de Golf van Biskaje en voor noordelijke zeebaars.

Persbericht Europese Commissie 23 juli 2019

Meer informatie

Vragen en antwoorden inzake noodmaatregelen voor kabeljauw in het oostelijke deel van de Oostzee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *