Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

ETF en Europêche waarschuwen voor gevolgen van offshore-windmolenparken voor Europese visserij

3 min read

ETF en Europêche waarschuwen voor gevolgen van offshore-windmolenparken voor Europese visserij. Foto Dirk Kraak

Met het oog op de aankondiging door de Europese Commissie over de bouw van nieuwe offshore-windmolenparken in het kader van de Europese Green Deal, hebben de Europese vakbondsfederatie (ETF) en de Europese werkgeversorganisatie voor visserij Europêche hun stem laten horen via een resolutie.

Hierin stellen zij dat de uitbreiding van offshore-windenergie, naast de toename van activiteiten zoals vervoer over zee, de winning van minerale hulpbronnen of toerisme, ernstige gevolgen heeft voor de visserijactiviteiten door het verlies van waardevolle visgronden en toegang tot duurzame visbestanden.

Ondanks het feit dat in de Europese strategie wordt gepleit voor een 20-voudige toename van de productie van windenergie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, verdedigt de Europese vissersvloot haar inspanningen om op een verantwoorde en duurzame manier te vissen en een sterke bijdrage aan andere belangrijke EU-doelstellingen, zoals voedselzekerheid en ontwikkeling, vooral in landelijke kustgebieden, te behouden.

Kritiek op Europese doelstellingen

ETF en Europêche staan kritisch tegenover het voorstel van de EU om 30% van de elektriciteitsvraag te halen uit windmolenparken op zee. Niet alleen worden de vissers hierdoor uit hun traditionele visgronden verdreven, maar ook hun essentiële rol bij het veiligstellen van de voedselvoorziening komt hierdoor in het gedrang.

Voorts stellen zij dat de verschuiving van het paradigma van de oceanen plaatsvindt zonder een zorgvuldige analyse van de economische en sociale gevolgen voor de visserijsector, waar 80% van de vissers kleinschalige ondernemingen zijn. De windmolenparken leiden tot een verplaatsing van de visserij-inspanning, waardoor de exploitatiekosten stijgen en de veiligheidsrisico’s toenemen, “de behoefte aan schone energie mag geen voorrang krijgen boven duurzame voedselproductie” aldus de organisaties.

Voorts benadrukken zij dat elke beperking van toegang tot de traditionele visgronden en de volledige benutting van de vangstmogelijkheden rechtstreeks van invloed is op het levensonderhoud van de vissers in de EU en op de afhankelijke werkgelegenheid aan land, hetgeen in strijd is met artikel 39 van het VWEU en de verantwoorde en duurzame verstrekking van voedselzekerheid ondermijnt.

Ook stellen zij dat in talrijke gevallen geen rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde voorzorgsbenadering, met name wat betreft de planning, het ontwerp en de bouw van offshore-windmolenparken. Zij eisen ook dat wanneer besluiten inzake ruimtelijke ordening rechtstreekse gevolgen hebben voor de visserijsector, daarmee rekening wordt gehouden alvorens met de planning en het ontwerp van offshore-windmolenparken wordt begonnen.

De ETF en Europêche benadrukken dat het effect van windmolens op de veiligheid van vissersvaartuigen niet mag worden verwaarloosd, aangezien windmolenparken niet alleen gevaren opleveren voor de veiligheid van de scheepvaart, maar ook de aanwezigheid van (pijp) leidingen / kabels op de zeebodem kan leiden tot gevaarlijke situaties voor vissersschepen.

In de resolutie betreuren beide organisaties dat er in een vroeg stadium geen open dialoog tussen de EU en haar vissers heeft plaatsgevonden om de ontwikkeling van offshore hernieuwbare energie te plannen. Voorts verklaren zij dat de sector zich niet zou verzetten tegen windmolenparken, zolang de installatie ervan gepaard gaat met een degelijke evaluatie van de milieu-, en sociaaleconomische omstandigheden.

De ETF en Europêche zijn er duidelijk over dat de visserij als bedrijfstak zal worden geraakt door de uitrol van windmolenparken op zee, en dat dit onder de huidige omstandigheden zal leiden tot het verlies van bedrijven en banen.

[Download hier: Joint Resolution on impact of offshore wind farms on fisheries (PDF)]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *