Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Programma Noordzee 2022-2027 vastgesteld

2 min read

Op vrijdag 18 maart 2022 is het Programma Noordzee 2022-2027 – inclusief Mariene Strategie deel 3 programma van maatregelen – vastgesteld als onderdeel van het Nationaal Water Programma 2022-2027(verwijst naar een andere website) (NWP).

Dinsdag 22 maart is het NWP gepubliceerd door middel van een kennisgeving in de Staatscourant en de Volkskrant.

Het Programma Noordzee gaat over de ruimtelijke indeling van de Noordzee en het bereiken van de goede milieu toestand – in één van de intensiefst gebruikte zeeën ter wereld. De centrale opgave in het Programma Noordzee is het vinden van de juiste maatschappelijke balans in de ruimtelijke ontwikkeling van de Noordzee. Die ontwikkeling moet efficiënt en veilig zijn en passen binnen de randvoorwaarden van een gezond ecosysteem. Het Programma Noordzee beschrijft de kaders waarbinnen de drie transities op het gebied van natuurbescherming, voedsel- en energieproductie, vorm krijgen. Hiermee wordt voortgebouwd op het Noordzeeakkoord.

In het Programma Noordzee zijn windenergiegebieden aangewezen die nodig zijn voor de realisatie van 10,7 GW extra windenergie, passend bij de klimaatdoelstellingen van het kabinet van minimaal 55% CO2-reductie in 2030. In het vervolgtraject wordt nader bepaald waar binnen deze gebieden windparken komen. Daarbij wordt steeds gekeken of de realisatie past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee en wordt rekening gehouden met andere gebruikers van de Noordzee zoals scheepvaart, visserij, mijnbouw en defensie.

De Mariene Strategie deel 3 (pdf, 25 MB) bevat het programma van maatregelen en is een bijlage bij het Programma Noordzee. Om de goede milieutoestand te behalen voor de descriptoren biodiversiteit, zeebodemintegriteit, zwerfvuil en onderwatergeluid zijn in dit programma – naast de al bestaande maatregelen – aanvullende maatregelen bepaald.

Meer informatie over het Programma Noordzee

Nieuwsbericht 22 maart 2022 Noordzeeloket

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *