Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Raad actualiseert Europese visserijrechten voor 2022 na akkoord met VK

3 min read

De Raad heeft naar aanleiding van het akkoord met het VK van december 2021 een verordening tot actualisering van de EU-visserijrechten voor 2022 aangenomen. Daarin zijn de definitieve totaal toegestane vangsten (TAC’s) en quota voor de lidstaten in de Atlantische Oceaan en de Noordzee vastgesteld, rekening houdend met de visbestanden waarvoor bilateraal overleg nodig is.

De TAC’s van vorig jaar zijn in overleg met het VK gewijzigd op basis van wetenschappelijk advies. Het betreft:

  • een verlaging met 53% voor kever in de Noordzee
  • een verlaging met 62% voor sprot in het Kanaal van 1 januari tot 30 juni
  • een verhoging met 70% voor schol in de wateren rond zuidelijk Ierland (sectoren 7h, 7j en 7k)
  • een verhoging met 92% voor wijting in de wateren ten westen van Schotland (sector 6a)
  • een verhoging met 50 % van de bijvangst voor Noordse garnaal in de Noordzee, om verstikking te voorkomen

Voorts zijn de vangst­mogelijkheden voor ansjovis in de Golf van Biskaje vastgesteld. De definitieve TAC van 33 000 ton is verdeeld over Spanje (29 700 ton) en Frankrijk (3300 ton). Ook de vangst­mogelijkheden voor zandspiering in de Noordzee (sectoren 2a, 3 en 4) zijn geactualiseerd na overleg met het VK. Op basis van het advies van de ICES bedraagt het aan de EU toegewezen quotum voor 2022 86 303 ton.

Ten slotte is het tijdelijke EU-quotum voor kabeljauw in Spitsbergen (Svalbard) van 4500 ton verlengd tot het einde van april. Dit moet ervoor zorgen dat dit bestand voort kan worden bevist in afwachting van een akkoord met Noorwegen voor heel 2022.

Vaststelling van de definitieve TAC’s en quota voor 2022

Deze verordening is de laatste stap in het jaarlijkse proces van vaststelling van de vangst­mogelijkheden in EU- en niet-EU-wateren. Ze vloeit voort uit het politieke akkoord over TAC’s en quota dat in de Raad Landbouw en Visserij van 14 december 2021 werd bereikt en als Verordening (EU) 2022/109 werd toegepast. Omdat het overleg met het VK niet was afgerond op 21 december, bevatte het oorspronkelijke akkoord voorlopige TAC’s en quota voor de bestanden in gedeeld beheer. Verordening (EU) 2022/109 wordt door de huidige verordening gewijzigd overeenkomstig het akkoord met het VK.

Achtergrond

Als gevolg van de terugtrekking van het VK uit de EU worden visbestanden onder gezamenlijk beheer van de EU en het VK conform internationaal recht als gedeelde hulpbronnen beschouwd. In de handels- en samenwerkings­overeenkomst tussen beide partijen zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de EU en het VK hun visserijrechten in de Atlantische Oceaan en de Noordzee kunnen bepalen.

Conform de overeenkomst houden beide partijen jaarlijks overleg om de TAC’s en quota voor het volgende jaar te bepalen. Bij het overleg, dat wordt geleid door de Commissie, wordt rekening gehouden met een aantal factoren, waaronder:

  • internationale verplichtingen
  • de aanbevolen maximale duurzame opbrengst (MDO) per soort, voor duurzame visserij op lange termijn conform het gemeenschappelijk visserijbeleid
  • het beste beschikbare wetenschappelijke advies, of een voorzorgsbenadering bij gebrek daaraan
  • de noodzaak om de bestaansmiddelen van vissers te beschermen

De Raad biedt de Commissie politieke sturing gedurende het hele overleg­proces en verleent goedkeuring voor het definitieve akkoord.

Volgende stappen

De verordening wordt op 1 april 2022 bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Persmededeling Raad van de EU -31 maart 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *