Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

“Visserij kan problemen door waterbeheer niet oplossen”

2 min read

Visser Krans Komen jr. helpt palingen langs de waterkrachtcentrale in Maurik, foto DUPAN.

Vandaag publiceert ICES haar jaarlijkse advies voor een betere bescherming van de palingstand in Europa. Net als vorig jaar betreft het advies een stop op de palingvisserij.

Volgens Stichting DUPAN een te eenzijdig advies, omdat de palingstand samenhangt met slechte bereikbaarheid van het noodzakelijke leefgebied voor de paling in zoetwater. DUPAN staat daarin niet alleen; ook Brussel dringt aan op meer aandacht voor de oorzaken buiten de visserij die de palingstand beïnvloeden.

Afgelopen week kwam de Europese commissie met haar voorstel voor een betere bescherming van de palingstand. Dat voorstel is een antwoord op het ICES-advies uit 2021 en kwam tot stand na een raadpleging onder belanghebbenden. De Commissie geeft aan dat een advies dat slechts betrekking heeft op de beperking van commerciële en recreatieve visserij, onvoldoende is. De Commissie streeft naar een allesomvattende aanpak en wil dat lidstaten maatregelen nemen om andere sterftefactoren terug te dringen. Daarbij gaat het om het herstellen of verbeteren van leefgebieden voor paling, het zorgen voor veilige migratieroutes langs barrières, het terugbrengen van het teveel aan roofdieren, zoals meervallen en aalscholvers, en het bestrijden van de illegale handel in glasaal en paling.

Volgens DUPAN-voorzitter Alex Koelewijn is de inzet van de Commissie te prijzen: “ICES houdt al vele jaren vast aan visserijbeperking als oplossing voor de lage palingstand. Zij hanteert een benadering die voor zeevis werkt, maar niet voor paling, die groeit juist op in zoetwater. En veel van dat zoete water is door maatregelen voor waterbeheer met dijken, dammen, sluizen en waterkrachtcentrales niet meer bereikbaar, of zelfs verdwenen. Dáár ligt de grootste oorzaak van een lagere palingstand. Verbeter het leefgebied, herstel de balans in de natuur en de palingstand zal toenemen. Daarbij moeten we ons beseffen, dat de palingstand uit de jaren zestig van de vorige eeuw, met al dat verloren leefgebied, niet meer haalbaar is.”

Natuurbeheer en visserij gaan hand-in-hand, dat bewijst DUPAN sinds haar oprichting in 2010. Vanaf 2011 stijgt de palingstand weer. De menselijke benutting is slechts 4% van de jaarlijkse aanwas. Dat gebeurt op een manier waarbij sociaal-economische aspecten in balans zijn met een goed beschermde natuur. DUPAN betreurt het dan ook dat natuurorganisaties het ICES-advies aangrijpen om verdere beperking van de visserij te bepleiten. DUPAN ziet liever dat zij met de sector samenwerken om de échte problemen voor de paling op te lossen.

“Wanneer NGO’s met de sector samenwerken, kunnen leefgebieden nog sneller toegankelijk worden gemaakt voor paling. De sector is inmiddels sterk verduurzaamd en helpt de autoriteiten met succes bij de opsporing van illegale handel in glasaal en paling. Voor de gehele keten, van visserij tot consument, is een verantwoorde en traceerbare exploitatie opgezet. Dat zorgt ervoor dat generaties na ons ook kunnen genieten van paling”, aldus Koelewijn.

Dit is een origineel bericht van Stichting DUPAN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *