Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuwe EU visserijcontroleregels moeten redelijk en werkbaar zijn

3 min read

Volgende week dinsdag, 27 juni, stemt de Commissie visserij van het Europees Parlement over het politiek akkoord dat drie weken geleden met de Raad van de EU is bereikt.

De visserijsector, vertegenwoordigd door EAPO en Europêche, spreekt nogmaals hun waardering uit voor het werk dat de leden van het Europees Parlement (EP-leden) en de lidstaten de afgelopen jaren hebben verricht om het voorstel van de Commissie voor nieuwe controleregels flexibeler te maken en dichter bij de realiteit te brengen.

Net als bij de vorige regelingen zal de sector, zodra deze is aangenomen, ernaar streven het nieuwe controlesysteem na te leven en zal samenwerken om dit operationeel te maken.

De sector vraagt echter om transparantie en betrokkenheid bij het proces om de nieuwe controleapparatuur op de verschillende vloten te implementeren. De vertegenwoordigers van de Europese vissers stellen dat deze nieuwe technologische hulpmiddelen geen oplossing gaan brengen voor de problemen die worden veroorzaakt door de aanland verplichting van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), waarvoor al herhaaldelijk om een herziening is gevraagd.

Een dergelijke herziening moet opnieuw gericht zijn op optimale selectiviteit en maximale vermijding van ongewenste vangsten zonder dat dit onwerkbaar is te handhaven.

Na vijf jaar van moeizame onderhandelingen zijn de nieuwe visserijcontroleregels vers van de pers en zullen de leden van het Europees Parlement volgende week moeten beslissen of ze de tekst al dan niet goedkeuren. De sector, vertegenwoordigd door Europêche en EAPO, vindt positieve punten in de tekst, zoals strengere bepalingen inzake traceerbaarheid om ervoor te zorgen dat ingevoerde en verwerkte visproducten dezelfde traceerbaarheidsvereisten hebben als in Europa.

Beide organisaties verwelkomen de vaststelling van specifieke tolerantiemarges voor kleine pelagische en tropische tonijnsoorten. Deze nieuwe regels houden rekening met de specifieke kenmerken van deze visserijtak bij het melden van hun vangst en zullen helpen oneerlijke sancties en strafpunten te voorkomen.

De nieuwe tekst versterkt ook het toezicht op de recreatieve visserij om de impact ervan op commerciële visbestanden beter te evalueren en te beheersen.

De verordening stelt echter zware en kostbare technologische eisen aan vissers. De sector betreurt dit, in plaats van te werken aan een oplossing voor de aanlandverplichting, is er gemeenschappelijk besloten om de handhaving en controle van dit niet uitvoerbare stuk wetgeving te verdubbelen.

De verplichte uitrol van CCTV zal de aanlandingsverplichting niet ineens werkbaar maken en evenmin voorkomen dat ongewenste vangsten in de netten komen. Dezelfde redenering geldt voor de verplichte invoering van bewakingsapparatuur voor het motorvermogen voor bepaalde schepen.

In dit verband vragen Europêche en EAPO om duidelijkheid op Europees en nationaal niveau over de toepassing van deze nieuwe digitale instrumenten, met name over hoe de risico gebaseerde aanpak in de praktijk gaat werken. Evenzo eisen vertegenwoordigers van de industrie hun betrokkenheid bij het beleidsuitvoeringsproces om een redelijke en haalbare aanpak.

Om te zorgen voor een gelijke en geharmoniseerde uitvoer van de nieuwe regels en vereisten in alle EU-lidstaten wordt niet duidelijk behandeld in de nieuwe voorgestelde verordening.

Wanneer de nieuwe verordening in Europa ten uitvoer wordt gebracht, roepen Europêche en EAPO op tot uitbreiding van deze regels en apparaten (met inbegrip van CCTV- en motorbewakingsapparatuur) tot de niet-EU-vloten die in EU-wateren actief zijn, in overeenstemming met de verordening inzake duurzaam beheer van externe vissersvloten, en om te voorkomen dat vrijstellingen worden verleend in het kader van handels- of visserijovereenkomsten.

Om een samenhang tussen de interne en externe dimensie van het GVB te behouden, moet de EU ernaar streven deze regels in internationale wateren uit te voeren. Daartoe moet de EU gebruikmaken van regionale organisaties voor visserijbeheer en visserijovereenkomsten met derde landen om een gelijk speelveld voor alle vissersvloten te creëren.

De sector is ingenomen met de harmonisatie van de handhavingsregeling, maar herinnert eraan hoe belangrijk redelijkheid is als het gaat om sancties om ervoor te zorgen dat vissers niet twee keer de prijs betalen.

Tot slot pleiten EAPO en Europêche voor een gelijk speelveld als het gaat om het maken van plannen, aangezien de verschillen in uitvoering tussen de lidstaten nadelig zijn voor EU-schepen die in andere lidstaten aanlanden.

Gezamenlijk persbericht Europêche en EAPO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *