Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Ministers op de hoogte van natuurschade windparken op zee

2 min read

Sediment plumes door windmolens hebben bijvoorbeeld invloed op het gehele mariene ecosysteem. (TW)

Ministers, ambtenaren en ngo’s zijn op de hoogte van ernstige natuurschade door windparken op de Noordzee. Alarmerende conclusies van de eerste rapportage ‘Staat van de Noordzee’ zijn nu al aanleiding voor een onderzoekscommissie.

EMK-vissers meld dat uit de eerste rapportage ‘Staat van de Noordzee’, gerapporteerd aan vier ministers het volgende is te lezen:

“-Uit de resultaten van een modelstudie blijkt dat veranderingen worden voorspeld in de stratificatie door temperatuur en de menging van nutriënten en sediment in de waterkolom. Deze factoren hebben een invloed op primaire productie (paai) en veranderingen daarin kunnen een impact hebben op het gehele mariene ecosysteem. Dit wordt nader onderzocht.

-Daarnaast verstoort de bouw van windparken en andere constructies voor energieproductie de zeebodem en kan daarmee schade toebrengen aan kwetsbare leefgebieden voor verschilkende soorten.

-Windparken op zee hebben mogelijk een invloed op plankton. De funderingen van windmolens veroorzaken turbulentie en menging van de waterkolom. Modelstudies hebben aangetoond dat dit kan resulteren in veranderingen in de stratificatie en slibconcentraties van de waterkolom, met mogelijke gevolgen voor de primaire productie in bepaalde gebieden.

-De bouw van windparken kan vispopulaties beïnvloeden. Zo kan het heien van turbines geluidsoverlast en trillingen veroorzaken.

-Daarnaast wekken kabels in en vanaf windparken elektromagnetische velden op, wat het foerageer- en migratiegedrag van haaien en roggen kan beïnvloeden.

-Windparken op zee hebben verschillende effecten op zee- en kustvogels. Ze kunnen leiden tot sterfte door botsingen met turbines of rotorbladen.

-Verschillende organismen kunnen schade ondervinden van windparken door aanvaringen met windturbines en door habitatverlies en barrièrewerking.

-In de Noordzee is momenteel ongeveer 3.300 kilometer aan kabels in gebruik voor elektriciteit en communicatie. Deze kabels wekken elektromagnetische velden op die mariene organismen (zoals haaien en roggen) kunnen beïnvloeden. Met de verwachte groei van dataverkeer en windparken zal het aantal kabels in de toekomst waarschijnlijk toenemen.”

Overheden en ngo’s zoals Stichting De Noordzee kunnen de gigantische impact van windparken op zee niet langer onder het tapijt schuiven of bagatelliseren en zijn medeplichtig aan de ongekende destructie die nu plaatsvindt. Een enquêtecommissie in nu al op z’n plaats. Langer wachten is killing.

Lees ook: ‘Staat van dé Noordzee’-bedrog voor baantjes klimaatkartel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *