Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Ursula von der Leyen gaat een voltijdse commissaris voor visserij benoemen

3 min read

De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen

Met de Europese verkiezingen in aantocht heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aangekondigd dat ze voor haar tweede termijn een voltijdse visserijcommissaris zal benoemen.

Deze rol zal erop gericht zijn ervoor te zorgen dat de volgende generaties goed kunnen leven van dit ambacht en beroep. De visserijsector, vertegenwoordigd door Europêche, is verheugd over de aankondiging en hoopt dat de nieuwe commissaris het evenwicht tussen het behoud van de biodiversiteit, het duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en voedselzekerheid zal herstellen.

De sector vindt het belangrijk om in het mandaat van de nieuwe Commissie de vissers centraal te stellen in de beleidsvorming van de EU. Daarnaast roept Europêche op om primaire voedselproductie en voedselsoevereiniteit hoger op de agenda van de Europese Commissie te plaatsen.

Het behoud van mariene ecosystemen is essentieel voor duurzame visserij. De huidige groepering van milieu, oceanen en visserij onder één portefeuille binnen de Commissie heeft echter geen adequaat antwoord gegeven op duurzame ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben vissers te maken gehad met opeenvolgende crises als gevolg van Brexit, Corona en oorlog in Oekraïne, met een stijging van de brandstofprijzen en de bedrijfskosten.

Bovendien werden ze geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen zoals klimaatverandering, het koolstofvrij maken van de Europese vissersvloot en de kwestie van generatievernieuwing. Bovendien kregen vissers te maken met buitensporige EU-regelgeving, oneerlijke sluitingen van visgebieden en ongerechtvaardigde visverboden die door de Commissie waren voorgesteld. Als gevolg daarvan is de Europese vloot de afgelopen 20 jaar met 28 % afgenomen en neemt de zelfvoorziening van de vloot in de visserijsector sinds 2018 af. Dit alles terwijl de EU de invoer van vis en schaal- en schelpdieren uit derde landen blijft ondersteunen met toenemende belastingvrijstellingen en veel van deze invoer niet voldoet aan dezelfde duurzaamheidsnormen die van EU-vissers worden verlangd.

Javier Garat, voorzitter van Europêche, zei: “Vissers leveren een van de gezondste dierlijke eiwitten met een van de kleinste koolstofvoetafdruk. Ze dragen bij aan de groeiende wereldvraag naar voedsel. Visserij is dan ook een sector die van strategisch belang is voor onze samenleving en een van de weinige exclusieve bevoegdheden van de EU. De EU moet daarom prioriteit geven aan de ondersteuning van haar visserijsector om de jongere generatie aan te moedigen dit beroep uit te oefenen en om plattelandsgebieden en kustgemeenschappen in stand te houden. In dit verband waarderen wij de politieke toezegging van Von der Leyen om in de volgende Europese Commissie een op zichzelf staande portefeuille voor visserij te creëren.”

Hij vervolgde: “Een commissaris voor visserij is van fundamenteel belang, maar het is net zo belangrijk om voedselproductie en voedselsoevereiniteit hoog in de structuur van de Commissie op het niveau van het vicevoorzitterschap te plaatsen. In een politieke realiteit waarin het terugdringen van afhankelijkheden van derde landen zeer hoog op de agenda staat, is dit niet meer dan logisch.”

Volgens Europêche moet de EU zich richten op de ontwikkeling van evenwichtige wetgeving en financieringsinstrumenten die de visserijsector krachtig ondersteunen bij de overgang naar koolstofneutraliteit. Daartoe moet de nieuwe Commissie, in het licht van de lopende evaluatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid, aan het begin van het volgende mandaat een alomvattende effectbeoordeling uitvoeren van al het visserijbeleid dat voortvloeit uit de Green Deal. Garat concludeerde: “Hoewel monitoring en rapportage van visserijactiviteiten noodzakelijk zijn, moeten de buitensporige administratieve lasten die dit met zich meebrengt, worden verminderd en gestroomlijnd. Ambitieuze doelen moeten worden bereikt door technologische innovaties, niet door verboden.’

Persbericht: Europêche