Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Nieuw convenant verduurzaming Vlaamse visserij

3 min read

Nieuw convenant verduurzaming Vlaamse visserij

Vlaams minister van Landbouw, tevens bevoegd voor Visserij, Joke Schauvliege, het Departement Landbouw en Visserij, ILVO, de Rederscentrale, de provincie West-Vlaanderen en Natuurpunt hebben op de visveiling van Nieuwpoort een nieuw convenant ‘Visserij Verduurzaamt’ ondertekend.

Dat convenant vormt een vervolg op het eerste convenant uit 2011, ‘Naar een duurzame Vlaamse visserij’, en focust op de uitvoering van de zeven doelstellingen uit het document Vistraject, dat eerder dit jaar werd voorgesteld. “Met dit nieuwe convenant gaan we verder op de ingeslagen weg.

Het eerste legde de krijtlijnen vast voor de transitie naar een duurzame visserij, krijtlijnen die werden geconcretiseerd in Vistraject en die we nu gaan proberen uit te voeren”, stelt Schauvliege. Het convenant geldt tot 2020 en voor de uitvoering ervan kunnen de partners rekenen op Europese en 20 miljoen euro Vlaamse steun.

De zeven doelstellingen uit Vistraject die de basis vormen van het nieuwe convenant, zijn duurzame visbestanden, een vloot met een minimale impact op het ecosysteem, bescherming van natuur op zee, economisch rendabele rederijen, een specifieke aanpak voor kust- en kleinschalige visserij, een aantrekkelijk en veilig vissersberoep en opleiding van nieuwe vissers tot beschermers van de zee.

Zowel de economische, ecologische als sociale aspecten van duurzaamheid komen met andere woorden aan bod, want het ene versterkt het andere. “Om te kunnen investeren in nieuwe vaartuigen met een kleinere milieu-impact bijvoorbeeld, hebben we economisch rendabele rederijen nodig”, stelt Urbain Wintein, voorzitter van de Rederscentrale.

Voor de uitvoering van het convenant worden een Task Force, een klankbordgroep en vier werkgroepen opgericht. De Task Force bestaat uit de vijf ondertekenaars en zal zich voornamelijk bezighouden met het bepalen van de strategie om Vistraject te realiseren, evenals met evaluatie en bijsturing.

Vlaams minister Joke Schauvliege tekent nieuw convenant voor duurzame visserij

Bovendien zal zij minstens een keer per jaar de klankbordgroep bijeenroepen en de projecten van de werkgroepen opvolgen. Die werkgroepen staan elk in voor de concrete uitwerking van een specifiek aspect van het convenant. Zo is er een Werkgroep Visserij aangestuurd door de Rederscentrale, een Werkgroep Innovatie, Onderzoek en Ontwikkeling aangestuurd door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), een Werkgroep Kust- en lokale werking aangestuurd door de provincie en een Werkgroep Beleid aangestuurd door het Departement.

De Werkgroep Visserij zal zich concreet bezighouden met onder meer de analyse van verkoop- en verwerkingsmogelijkheden, de valorisatie van minder bekende vissoorten, maatregelen voor bescherming van de visbestanden tijdens het paaiseizoen en opvolging en implementatie van het onderzoek omtrent selectievere vistechnieken. Uiteindelijk wil de werkgroep op deze manier inzicht krijgen in de marktbehoeften, afzet- en verwerkingsopportuniteiten creëren en een productie- en marketingplan uitwerken, met als doel het rendement van de sector te optimaliseren.

De Werkgroep Innovatie, Onderzoek en Ontwikkeling zal op zijn beurt focussen op vragen zoals ‘hoe kunnen we paaiplaatsen en kwetsbare soorten beschermen?’, ‘hoe gaan we om met Natura 2020 en met de pulskor?’ en ‘hoe kunnen we beter communiceren?’. Daarbij zal gepoogd worden een consortium van projectpartners op te richten dat een projectvoorstel uitschrijft en tot concrete actie overgaat.

De derde werkgroep, die van Kust- en Lokale werking, zal zich onder meer buigen over de specifieke uitdagingen van zowel de economische als de recreatieve kustvisserij, de samenwerking met horeca en toerisme en de lokale promotie van vis. De Werkgroep Beleid ten slotte zal de maatregelen in het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid voorbereiden, zoals de verplichte aanlanding vanaf 2019, evenals dossiers omtrent ruimtelijke planning op zee, visvergunningen, quota, enzovoort.

Dat Vistraject en het nieuwe convenant ‘Visserij verduurzaamt’ het resultaat is van een uniek samenwerkingsverband wordt beklemtoond door alle partners maar ook door gastspreker Simke Kruidenink van DG Mare, aanwezig namens de Europese Commissie. Zij wist nog te vertellen dat Europa iets meer dan 41 miljoen euro uittrekt voor de uitvoering van de operationele visserijprogramma’s van de lidstaten en dat na 2020 de focus nog meer zal komen te liggen op de ecologische meerwaarde van die programma’s.

België heeft zijn programma nog niet ingediend, maar dat is “een kwestie van uren”, stelt Johan Heyman, afdelingshoofd Visserijbeleid op het Departement. Die laatste benadrukt ten slotte nog het belang van de blijvende inspanning en samenwerking van en tussen alle partners voor de transitie naar een duurzame visserij. “Daarom ook hebben we gekozen voor een werkwoord in de titel van het nieuwe convenant: visserij verduurzaamt.”   [Bron: Vilt]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *