Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Een toekomstgerichte kijk op de Belgische zeevisserij

2 min read

Een toekomstgerichte kijk op de Belgische zeevisserij

De Belgische SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij) geeft met zijn advies ‘Een toekomstgerichte kijk op de zeevisserij’ een insteek voor de visietekst of transversale beleidsnota 2050 die door de Vlaamse Regering wordt voorbereid.

In aanvulling op de planhorizon 2050, wijst de Raad op een ‘sense of urgency’: omwille van talrijke uitdagingen is het noodzakelijk om in eerste instantie te focussen op 2020.

Op 5 maart 2015 ontving de SALV een ‘conceptnota transversale beleidsnota’ en daarbij de vraag van minister-president Geert Bourgeois om zich voor te bereiden op de besprekingen in het kader van de Vlaamse langetermijnstrategie 2050. Op 27 maart 2015 werd door de SALV besloten om een insteek voor te bereiden.

Het advies werd op 29 mei 2015 door de SALV goedgekeurd. In een latere fase werd vanuit de Technische Werkcommissie Visserij van de SALV beslist om ook een dergelijke oefening te maken, maar dan specifiek toegespitst op visserij.

De SALV is van mening dat de zeevisserijsector momenteel in een transitiefase zit, en dat focus op 2020 noodzakelijk is. De Raad wijst op een aantal urgenties, waaronder de nood aan nieuwe vaartuigen, de opvolgingsproblematiek, toenemende economische activiteiten op zee buiten de visserij om en de gevolgen op de visbestanden, de implementatie van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid en de onzekerheden rond de invoering van de aanlandingsverplichting.

De Raad onderschrijft de hoofddoelen van het ‘Vistraject, een duurzaamheidstraject voor de Belgische zeevisserijsector’, dat de verduurzaming van de Vlaamse visserijsector verder wil vormgeven, concretiseren en ondersteunen tegen 2020.

Daarnaast wijst de Raad op een aantal belangrijke punten. De Raad:

-Vindt een up-to-date opleiding belangrijk en  wijst daarbij op de nood aan levenslang leren en begeleiding bij de overschakeling naar nieuwe visserijtechnieken;

-Is van mening dat de bestaande samenwerking tussen de verschillende stakeholders verder bestendigd moet worden;

De Raad vraagt:

-De zeevisserijsector te laten groeien naar een fase van stabiliteit en rendabiliteit;

-De Vlaamse duurzame visserij dichter bij de consument te brengen;

-Voldoende oog te hebben voor een continue productkwaliteit doorheen de ganse keten;

-In te zetten op meer afzet en verwerking van lokaal gevangen vis. Daarbij moeten nieuwe productontwikkelingen en commercialisatietechnieken gestimuleerd worden;

-Verder in te zetten op een sterk visserijonderzoek;

De Raad pleit ervoor om de visserijsector mee op te nemen in de uiteindelijke transversale beleidsnota. De Raad is van mening dat Vlaanderen ook nog in 2050 over een zeevisserij moet beschikken, daarom is een lange termijnvisie voor de sector belangrijk.
De vissers dragen immers bij tot de voedselvoorziening via het aanlanden van lekkere en duurzaam gevangen vis, Bovendien is de visserij onlosmakelijk verbonden met de Belgische kust, maakt deel uit van ons cultureel erfgoed en draagt ook bij aan de kustwerkgelegenheid. [Nieuwsbericht SALV]

Lees hier: Advies een toekomstgerichte kijk op de zeevisserij insteek voor de transversale beleidsnota

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *