Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EC: Ecuador moet meer maatregelen tegen illegale visserij nemen

3 min read

De Europese Commissie zet een nieuwe stap in de wereldwijde strijd tegen illegale visserij door de Republiek Ecuador te laten weten dat het meer maatregelen moet nemen (gele kaart) in de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij).

Karmenu Vella, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: “Ecuador is een belangrijke handelspartner voor visserijproducten. Het is van groot belang dat wij de consumenten in de EU ervan kunnen verzekeren dat uit dit land alleen legaal gevangen vis wordt ingevoerd. De Europese Commissie heeft tekortkomingen vastgesteld die Ecuador belemmeren die zekerheid te verschaffen. Wij verzoeken de Ecuadoraanse autoriteiten meer inspanningen te doen en de nodige hervormingen door te voeren om IOO-visserij te bestrijden. Wij zijn bereid nauw met Ecuador samen te werken om de waargenomen tekortkomingen aan te pakken en de normen voor het visserijbeheer te verhogen. De bestrijding van illegale visserij was in de afgelopen tien jaar een integraal onderdeel van het optreden van de EU voor een betere oceaangovernance en zal ook onder de nieuwe Commissie hoog op de politieke agenda blijven staan.”

Het besluit van vandaag is gebaseerd op geconstateerde tekortkomingen met betrekking tot het vermogen van Ecuador om te voldoen aan de in het kader van het internationale zeerecht vastgestelde normen voor vlaggen-, haven- en marktstaten. Ecuador wordt aangemoedigd meer maatregelen te nemen om vis die afkomstig is van IOO-visserij, van zijn markt te weren. Het land zou in het bijzonder een handhavings- en sanctiesysteem moeten ontwikkelen om IOO-visserijactiviteiten aan te pakken. Tevens is het van het grootste belang dat de activiteiten van verwerkingsbedrijven, vooral diegene die naar de EU exporteren, adequaat worden gecontroleerd. De Commissie heeft ook geconstateerd dat het rechtskader voor visserij beperkingen vertoont.

In dit stadium gaat het besluit niet gepaard met maatregelen die de handel treffen. De gele kaart geldt als waarschuwing en geeft Ecuador de kans om te reageren en maatregelen te nemen om de situatie binnen een redelijke termijn recht te zetten. Op basis van het mechanisme voor de bestrijding van IOO-visserij kan een voortdurende niet-naleving er uiteindelijk toe leiden dat een land geen vis meer mag uitvoeren naar de EU-markt (rode kaart). De EU is bereid om met Ecuador te blijven samenwerken, onder meer door waar nodig technische bijstand te verlenen, om de nodige hervormingen mogelijk te maken.

Achtergrond

De totale waarde van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) wordt op 10 à 20 miljard euro per jaar geraamd. Elk jaar wordt 11 tot 26 miljoen ton vis illegaal gevangen, d.i. minstens 15 % van de wereldwijde vangsten. Als ‘s werelds grootste importeur van visserijproducten kan de EU die producten niet op haar markt toelaten.

De bestrijding van IOO-visserij maakt deel uit van de inspanningen van de EU voor de verwezenlijking van duurzameontwikkelingsdoelstelling 14.4 (de beëindiging van illegale visserij en het waarborgen van een duurzaam gebruik van de zee en haar rijkdommen). Dit is ook een belangrijk onderdeel van de EU-strategie voor oceaangovernance, die gericht is op een betere internationale governance van de oceanen.

De maatregelen van de Commissie zijn gebaseerd op de IOO-verordening van de EU, die in 2010 in werking is getreden. Op grond daarvan mogen alleen visserijproducten die als legaal zijn erkend, op de EU-markt worden gebracht. De verordening biedt eveneens specifieke mechanismen voor dialoog met de landen die niet voldoen aan de krachtens internationaal recht op hen rustende verplichtingen als vlaggen-, haven-, kust- of marktstaat. Het belangrijkste doel van die dialogen is de bestaande tekortkomingen te verhelpen aan de hand van passende steun aan de derde landen in kwestie. Op die manier leveren de dialogen vaak nieuwe, toegewijde partners in de strijd tegen IOO-visserij op.

Sinds november 2012 is de Commissie een formele dialoog aangegaan met 25 derde landen. Dat wil zeggen dat die landen officieel zijn gewezen op de noodzaak om effectieve maatregelen te nemen ter bestrijding van IOO-visserij (gele kaart). In de meeste gevallen is aanzienlijke vooruitgang waargenomen en kon de Commissie de formele dialoog tot tevredenheid afsluiten en een groene kaart geven. Slechts een paar landen hebben zich tot nu toe onvoldoende bereid getoond om hervormingen door te voeren. Om die reden mogen visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen uit die landen, niet in de EU worden ingevoerd (rode kaart). [Persbericht Europese Commissie 30 oktober 2019]

Meer informatie

MEMO over illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij in het algemeen en in Ecuador

Overzicht van met derde landen gevoerde procedures met betrekking tot illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *