Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese Commissie: Panama krijgt een kennisgeving wegens illegale visserij

3 min read

De Republiek Panama had al in november 2012 een gele kaart gekregen, die vervolgens in oktober 2014 werd ingetrokken.

Virginijus Sinkevičius, commissaris voor Milieu, Maritieme Zaken en Visserij: “Het besluit van vandaag bevestigt dat wij vastbesloten zijn de strijd tegen IOO-visserij hoog op de agenda van de Europese Commissie te houden en ervoor te zorgen dat de in het kader van de IOO-verordening bereikte resultaten blijven doorwerken. Wij hopen dat de Panamese autoriteiten hun inspanningen snel zullen opvoeren en de nodige maatregelen zullen nemen om hun engagement in de strijd tegen IOO-visserij aan te tonen. De bestrijding van illegale visserij was in de afgelopen tien jaar een fundamenteel onderdeel van het optreden van de EU voor een betere oceaangovernance en deze Commissie zal onze strijd tegen IOO-visserij voortzetten met een nultolerantiebeleid.”

Het besluit van vandaag is er gekomen omdat er verschillende tekortkomingen zijn vastgesteld, die een aanzienlijke stap achteruit betekenen ten opzichte van de verbeteringen die in de jaren 2012-2014 waren geconstateerd. Die tekortkomingen ondermijnen het vermogen van het land om zijn verplichtingen als vlaggen-, haven-, kust- en marktstaat uit hoofde van het internationaal recht na te komen.

Panama wordt ertoe aangezet zijn acties op te voeren om te zorgen voor een adequate controle van de activiteiten van zijn vaartuigen. Doel is die vaartuigen te ontmoedigen en te voorkomen dat zij IOO-visserij verrichten of ondersteunen. Met name moet Panama ervoor zorgen dat de activiteiten van zijn vissersvaartuigen en van zijn vaartuigen voor visserij gerelateerde activiteiten op doeltreffende wijze worden gemonitord en dat zijn handhavings- en sanctiesysteem adequaat wordt toegepast.

Daarnaast moet ook worden gezorgd voor een adequate uitvoering van de “Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen” (1) om te voorkomen dat vis die afkomstig is van IOO-visserijactiviteiten, de markt van Panama of van andere landen bereikt, en om het verlenen van havendiensten aan IOO-vissersvaartuigen te ontmoedigen. Het is van het grootste belang dat de activiteiten van verwerkingsbedrijven, vooral diegene die naar de EU exporteren, adequaat worden gecontroleerd.

De gele kaart geldt als waarschuwing en geeft Panama de kans om te reageren en maatregelen te nemen om de situatie binnen een redelijke termijn recht te zetten.

Achtergrond

De totale waarde van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) wordt op 10 à 20 miljard euro per jaar geraamd. Elk jaar wordt 11 tot 26 miljoen ton vis illegaal gevangen, d.i. minstens 15 % van de wereldwijde vangsten. Als ‘s werelds grootste importeur van visserijproducten kan de EU die producten niet op haar markt toelaten.

De bestrijding van IOO-visserij maakt deel uit van de inspanningen van de EU voor de verwezenlijking van duurzameontwikkelingsdoelstelling 14.4 (de beëindiging van illegale visserij en het waarborgen van een duurzaam gebruik van de zee en haar rijkdommen). Dit is ook een belangrijk onderdeel van de EU-strategie voor oceaangovernance, die gericht is op een betere internationale governance van de oceanen.

De maatregelen van de Commissie zijn gebaseerd op de EU-verordening inzake IOO-visserij, die in 2010 in werking is getreden. Op grond daarvan mogen alleen visserijproducten die als legaal zijn erkend, op de EU-markt worden gebracht. De verordening biedt eveneens specifieke mechanismen voor dialoog met de landen die niet voldoen aan de verplichtingen die zij krachtens het internationaal recht hebben als vlaggen-, haven-, kust- of marktstaat. Het belangrijkste doel van die dialogen is de bestaande tekortkomingen te verhelpen aan de hand van passende steun aan de derde landen in kwestie. Op die manier leveren de dialogen vaak nieuwe, toegewijde partners in de strijd tegen IOO-visserij op.

Sinds november 2012 is de Commissie een formele dialoog aangegaan met 25 derde landen. Dat wil zeggen dat die landen officieel zijn gewezen op de noodzaak om effectieve maatregelen te nemen ter bestrijding van IOO-visserij (gele kaart). In de meeste gevallen is aanzienlijke vooruitgang waargenomen en kon de Commissie de formele dialoog tot tevredenheid afsluiten en een groene kaart geven. Slechts een paar landen hebben zich tot nu toe onvoldoende bereid getoond om hervormingen door te voeren. Om die reden mogen visserijproducten die zijn gevangen door vaartuigen uit die landen, niet in de EU worden ingevoerd (rode kaart). [Persbericht Europese Comissie-12 december 2019 Brussel]

Meer informatie

V&A over illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij in het algemeen en in Panama

Overzicht van met derde landen gevoerde procedures met betrekking tot illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

  • [1] Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. Panama is in 2016 tot deze overeenkomst toegetreden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *