Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Europese biodiversiteitsstrategie negeert resultaten van visserijbeheer

5 min read

De Europese Commissie stelt voor om bodemtrawls geleidelijk af te schaffen

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor een EU-biodiversiteitsstrategie onthuld, waarin wordt opgeroepen tot dringende maatregelen ter bescherming van de natuur in Europa en wereldwijd. De bedoeling is een plan op te stellen voor een EU-milieuvriendelijk voedselproductiesysteem dat de biodiversiteit in stand houdt en herstelt.

Europêche is het ermee eens dat de EU ambitieus moet zijn bij het vaststellen van hoge milieunormen, maar dat dit niet ten koste moet gaan van toenemende invoer en vermindering van de voedselproductie in de Europa.

Europese vissers zijn tegen de nieuwe strategie omdat deze discriminerend is, de levensvatbaarheid van de sector ondermijnt door de productiviteit, investeringen en  het verbeteren van sociale en milieuprestaties te verminderen. Het duurzame gebruik van de oceanen moet verder worden beperkt, visproducten extra belast, het toestaan van het in diskrediet brengen van anti visserij campagnes.

Europese visproducten staan ​​bekend als veilig, voedzaam, van hoge kwaliteit en geproduceerd onder een goed ontwikkeld en effectief visserijbeheersysteem. Europese vissersschepen zijn onderworpen aan honderden Europese en nationale regels om een ​​verantwoordelijke en duurzame activiteit te garanderen.

De EU heeft pas vorig jaar veel meer instandhoudingsmaatregelen voor visbestanden aangenomen voor de bescherming van mariene ecosystemen. De sector verzekert dat de Europese visserij momenteel geen bedreiging vormt voor het behoud van de visbestanden op lange termijn.

Volgens de strategie van de Europese Commissie verkeert de natuur in een crisis als gevolg van overexploitatie, klimaatverandering, vervuiling en invasieve uitheemse soorten. Meer soorten zouden met uitsterven worden bedreigd dan ooit in de menselijke geschiedenis..

Om de situatie te keren, stelt het bestuursorgaan van de EU voor om de dekking van het mariene beschermde gebieden (MPA’s) te verhogen van 10% tot 30%, inclusief een 10% no-take zone voor strikte instandhoudingsdoeleinden, om visserijsterfte te verminderen tot of onder maximale sustainable yield (MSY) en een toename van offshore windmolenparken, zelfs in kwetsbare gebieden onder het mom van een win-win-oplossing.

Europêche betreurt het dat dit nieuwe plan de verbeteringen van de Europese vispopulaties helemaal niet waardeert. Volgens de laatste wetenschappelijke cijfers is er in het noordoosten van de Atlantische Oceaan in slechts tien jaar tijd 50% meer vis op zee en is overbevissing in de Europese wateren nog nooit zo laag geweest.

Bovendien is bijna 100% van de aanvoer uit door de EU gereguleerde bestanden in dat gebied afkomstig van vangsten die op MSY-niveau zijn gevangen. Het erkent ook niet dat visserij de laagste ecologische voetafdruk heeft in vergelijking met andere voedselproducenten, aangezien de in het wild gevangen vis niet hoeft te worden gevoerd, en er geen antibiotica of pesticiden worden gebruikt zoals bij kweek.

De visserijsector heeft kritiek dat er voor de visserij sterke bindende doelstellingen zijn, maar dat andere maritieme industrieën zoals olie, gas, baggeren, aquacultuur of scheepvaart die een enorme ecologische voetafdruk hebben, dieren verdrijven, ecosystemen en biodiversiteit verstoren, niet eens worden genoemd.

Europêche kwalificeert dit als een discriminerende behandeling en dat de Commissie probeert het imago van de EU te vergroenen ( Greenwashing ) door middel van nog meer visserijbeperkingen.

Bovendien ontbreken volgens Europêche de sociaaleconomische gevolgen van de disproportionele doelstellingen duidelijk, aangezien de impact assessments (Effectbeoordelingen) slechts als een tweede stap zal worden beschouwd.

Voor vissers is dit de kar voor de paarden plaatsen. In deze lijn is het cruciaal dat andere effectieve gebiedsgerichte instandhoudingsmaatregelen zoals MPA’s in nauwe samenwerking met vissers worden ontwikkeld, gezien de enorme sociaaleconomische kosten van deze maatregelen.

Europêche stelt dat de Commissie bij het aangeven van de economische voordelen van MPA’s – die grotendeels verband houden met toerisme, energie en recreatie – niet vermeldt dat de economische voordelen die door deze sectoren worden gegenereerd, een negatief effect hebben op de biodiversiteit, de visbestanden en de ecosystemen. Bovendien vertrouwt de Commissie sterk op toerisme en recreatie als de belangrijkste bronnen voor nieuwe banen en groei, twee sectoren die het erg moeilijk hebben vanwege de COVID-19-pandemie.

Daniel Voces, algemeen directeur van Europêche, verklaarde: “Het afsluiten van delen van de oceaan voor de visserij is in strijd met fundamentele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, zoals het vergroten van de voedselzekerheid en het verminderen van armoede. We zijn geschokt om te lezen dat hoewel de visserij in beschermde gebieden sterk beperkt of gesloten word, windparken op zee worden toegestaan ​​en zelfs prioriteit krijgen. De Commissie heeft in het verleden al geprobeerd de oceanen om te vormen tot mijnbouw gebied en wil nu onze zeeën omvormen tot de nieuwe Europese energiemotor”.

Vertegenwoordigers van de visserijsector vrezen dat het gecombineerde effect van de Brexit, de uitbreiding van offshore windmolenparken, 30% MPA’s plus strengere EU-milieuregels zoals Natura2000, de toegang tot traditionele visgronden zou kunnen beperken tot het punt waarop vissers nergens meer kunnen vissen.

Tegen 2030 zal de wereldbevolking naar verwachting 8,5 miljard mensen bereiken, deze hebben allemaal hetzelfde recht op gezonde en hoogwaardige voedselvoorziening.

Volgens Europêche moet de Commissie zich concentreren op de manier hoe er op een duurzame manier meer vis kan worden geproduceerd in plaats van de traditionele visserijgebieden verder te sluiten. De strategie, zoals die nu is, zou de productiviteit verminderen en Europa dwingen meer te importeren uit derde landen die ver verwijderd zijn van de Europese milieu- en sociale normen. In het licht van de handelsverstoringen die door de COVID-19-crisis zijn veroorzaakt, kan de EU het risico van verdere vermindering van onze visserij niet riskeren in ruil voor meer overzeese visproducten vanuit milieu-, sociaal en voedselveiligheidsoogpunt.

De Commissie stelt voor de bodemtrawls geleidelijk af te schaffen. De visserijsector verwerpt dit voorstel omdat het gebruik ervan de enige levensvatbare manier is om te vissen op belangrijke soorten zoals tong, schar, schol, tarbot, heilbot, garnalen en langoustines etc. die op MSY-niveau worden gevangen. Verder zijn bodemtrawls de meest voorkomende, gecertificeerde, gereglementeerde en onderzochte vistuigen die Europa rijk is.

Javier Garat, president van Europêche, stelt: “ Ondanks het herstel van visbestanden en de biodiversiteit, vermindering van milieueffecten en lagere uitstoot van broeikasgassen, weigert de Commissie deze prestaties te erkennen en gebruiken ze de visserij als een gemakkelijke zondebok om hun milieucampagne te lanceren. We willen een echte strategie met evenredige, rationele en haalbare doelstellingen waar alle industrieën op gelijke voet worden behandeld, niet een slecht onderbouwd voorstel dat is gebaseerd op stereotypen. Daarom roepen we het Europees Parlement en de lidstaten op om deze ontsporende trein te stoppen en het voorstel terug te sturen naar de Commissie voor volledige herziening, zodat de volledige kosten van het beleid worden meegerekend in termen van effecten door de nieuwe ruimtegebruikers, intensivering van visserij in beperkte ruimte, vermindering van de visserijdruk en voedselproductie, eliminatie van trawlvisserij zonder een levensvatbaar alternatief en impact op de export van de milieuschuld van de EU naar ontwikkelingslanden. Als de strategie niet wordt gewijzigd, zal de commissaris zijn belofte niet nakomen om tijdens zijn mandaat geen van de pijlers van duurzaamheid – sociale, economische en ecologische – in stand te houden ”. [Persbericht Europeche 20-05-2020]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *