Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EU en Mauritanië ronden onderhandelingen nieuwe visserijovereenkomst af

2 min read

De Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië hebben op woensdag 28 juli 2021 de onderhandelingen over de vernieuwing van de bilaterale overeenkomst inzake duurzame visserij afgerond.

Deze nieuwe overeenkomst, die in de plaats komt van de overeenkomst die sinds 2008 van kracht is, draagt bij tot de verdere versterking van het politieke partnerschap tussen de EU en Mauritanië en bevestigt de decennialange samenwerking op het gebied van visserij, een essentiële sector voor de ontwikkeling van de Mauritaanse economie en een van de pijlers van de Europese blauwe groei.

De nieuwe overeenkomst sluit aan bij het Europese visserijbeleid en komt tot stand na lange onderhandelingen, die plaatsvonden in een fase van hervorming van het visserijbeheer in Mauritanië en waarin de prioriteiten van de onlangs goedgekeurde nieuwe nationale sectorale strategie zijn opgenomen.

Het uitvoeringsprotocol bij de nieuwe overeenkomst is gesloten voor een periode van vijf jaar en heeft tot doel de vangstmogelijkheden voor de vaartuigen van de Unie die in de wateren van Mauritanië vissen, geleidelijk aan te passen, rekening houdend met de beste wetenschappelijke adviezen in het kader van een intensievere controle van de toestand van de betrokken visbestanden.

Daarom voorziet het protocol onder meer in een herzieningsclausule vóór het derde jaar van toepassing, zodat de vangstmogelijkheden en de door de Unie betaalde financiële tegenprestatie kunnen worden aangepast in het licht van de daadwerkelijke benutting van deze mogelijkheden door de vaartuigen van de Unie.

Het nieuwe protocol draagt bij tot een verantwoorde visserij en een duurzaam beheer van de visbestanden onder betere technische en operationele voorwaarden en met meer transparantie. Het is er met name op gericht de impact van de visserij op de mariene ecosystemen tot een minimum te beperken en eerbiedigt de activiteiten van de Mauritaanse kustvisserij en ambachtelijke visserij.

Klik hier voor meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *