Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Vissersvloot gaat meewerken aan milieuonderzoek omtrent effecten offshore windmolens

4 min read

Onderzoekers van satellietbeelden ontdekten dat door stroming achter de windmolens de ‘sediment plumes’ (bodemstof) tussen de 30 en 150 meter breed en tot enkele kilometers lang zijn. Foto NASA.

De visserijbranche is zeer bezorgd over het gebrek aan voldoende recent onderzoek en een luisterend oor van de overheden, als gevolg daarvan hebben de bestuurders van Stichting “Eendracht Maakt Kracht” (EMK), besloten tot samenwerking met het World Treasury Center over een onderzoek naar de impact van alle windmolens in en rondom de Noordzee en kustgebieden.

Vissers zijn vooral bezorgd over de schadelijke gevolgen die “offshore windturbines” hebben op het marine milieu. Het is een betrekkelijk nieuwe industrie waar nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan, daarom dient het voorzorgprincipe te worden gehandhaafd, is de mening van de vissers. Voor je het weet zitten we in een onomkeerbare situatie waardoor het leven in zee en onze voedselvoorziening in gevaar komt.

Ons doel is om duidelijk en objectief feiten vast te leggen die van belang zijn bij de beoordeling of “offshore windenergie” wel of niet milieuvriendelijk is, zoals nu wel gesuggereerd wordt. Vissers zullen daarbij ingezet worden om alle zaken die mogelijk niet in de haak zijn te melden. Bijvoorbeeld, onderhouds- en scheepsbewegingen rondom OWP (Offshore Wind Parken), zodat er een duidelijk beeld wordt tot stand komt hoe effectief (Kosten/ Baten) de “offshore windindustrie” werkelijk is. Belangrijker is echter dat vissers gaan registreren hoe de natuur (vissen en vogels) reageren op de komst van deze grootschalige “offshore windindustrie”.

De volgende punten zijn al bekend door wetenschappelijk onderzoek, door waarnemingen van vissers en andere zee-gebruikers en verontrusten ons zeer!

1) De zee en luchtstromingen worden door de aanleg van offshore windparken veranderd. Dit is o.a. te zien op satellietfoto’s van de NASA! (Deltares rapport, Ecosystem effects of large upscaling of Offshore wind on the North Sea). Deze zee- en luchtstromen spelen een heel belangrijke rol in klimaat en klimaatverandering. Door de verstoorde getijde stroming wordt de larvale vis-trek en instroom van nutriënten ernstig gehinderd.

2) Voor het heien van de “windturbine” palen in de zeebodem zijn enorme krachten nodig om deze palen in de zeebodem te drijven, dat is een enorme kracht en geluidsexplosie die de wettelijke norm van 160 decibel ver overtreft en alle vis in een wijde straal dood of doof maakt. Wat doet dat met het andere zeeleven?

3) Als het “offshore windpark” operationeel wordt, veroorzaken de turbines een infrasonoor geluid wat zich over grote afstanden voortplant. Dit lage geluid verjaagd de vis uit de windparken. Is zeer ongezond voor mens en dier.

4) Wij als vissers worden van de ene op andere dag verboden nog te vissen op onze traditionele visgronden, waar we al generaties lang visten.

5) Doordat er steeds meer “offshore windparken” komen en we onze traditionele visgronden verliezen, komt hierdoor de aanvoer van vers gevangen vis en daardoor de voedselzekerheid in gevaar.

6) In de zeelucht zit veel zout, deze zoutdeeltjes stralen als het ware de turbinebladen, zodat er een versnelde erosie plaatsvindt van de turbinebladen. Dit geeft tot gevolg dat de microvezels die PFAS-kristallen bevatten in de natuur als microvervuiling terechtkomen, dus ook in onze voedselketen, zoals onze vis.

7) De gebruikte materialen, oliën en stoffen benodigd voor de exploitatie

8) De milieu-impact en het energieverbruik van de inmiddels groeiende vloot van en voor de bouw en onderhoud, werkschepen (nu ca. 3.000 arbeidsplaatsen), die nodig zijn voor de “offshore windparken”.

9) De verwijdering als het al mogelijk is en het daarbij behorende energieverbruik voor het verwijderen van de windmolens, stroom kabels en fundamenten

10) De onderzeese transportkabels veroorzaken een elektromagnetisch veld, dit is als het ware een kunstmatige onzichtbare muur op de zeebodem. Een muur van elektromagnetische straling die de natuurlijke migratie van vis, schaal en schelpdieren verstoort.

11) De zeer korte levensduur van de “offshore windturbines”. (Maximaal 20 jaar)

12) Het gehaktmolen-effect van de “offshore windturbinebladen” zijn funest voor de vogels.

13) Daar de Noordzee een van de drukst bevaren zeeën ter wereld is en de “offshore windparken” gesitueerd zijn langs zeer drukke vaarroutes, is het niet denkbeeldig dat bij een black out van een schip of een navigatiefout een aanvaring met een “offshore windpark” plaatsvindt. Wat mogelijk de oorzaak van een milieuramp kan zijn.

De branche zal de dagelijkse vlootwaarnemingen op zee vastleggen in de portal van het World Treasury Center en met een team van specialisten en deskundigen op alle disciplines samenwerken om tot een onafhankelijk feitelijk oordeel te komen. De observaties door vissers op de Noordzee kunnen door het publiek dagelijks gevolgd worden via de portal www.worldtreasurycenter.c…

Met dit onderzoek verwacht de visserijbranche in Nederland meer inzicht in de impact op het ecosysteem van de Noordzee om 1) een verdere milieuramp te voorkomen en om 2) de voedselveiligheid voor toekomstige generaties veilig te stellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *