Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Sloopregeling van 80 miljoen voor Ierse visserijsector

2 min read

Commissie keurt sloopregeling van 80 miljoen euro goed voor Ierse visserijsector

De Europese Commissie heeft, op grond van de EU-staatssteunregels, een Ierse regeling van 80 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van de visserijsector die wordt getroffen door de gevolgen van Brexit.

Doel van de regeling is eigenaars van vissersvaartuigen ertoe aan te zetten hun commerciële visserijactiviteiten te stoppen en hun vaartuigen te laten slopen.

De regeling loopt tot en met 31 december 2023. In het kader van de regeling zal aan in Ierland geregistreerde eigenaars van vaartuigen steun worden verleend in de vorm van een rechtstreekse subsidie ter compensatie van de beëindiging van hun visserijactiviteiten.

Het steunbedrag zal worden berekend op basis van de bruto tonnage van het gesloopte vaartuig (d.w.z. 3.600 euro per bruto tonnage). Bovendien ontvangen de begunstigden een stimuleringspremie voor de vangst van maximaal 8 400 euro per bruto tonnage, waarvan het werkelijke bedrag afhangt van het effect dat de verlaagde quota voor vis op de vaartuigen hebben. Hoe groter de afhankelijkheid van het vaartuig van de vissoorten waarvoor de quota zijn verlaagd, hoe hoger de premie.

Het totale steunbedrag zal niet meer bedragen dan 12.000 euro per bruto tonnage. De begunstigden zullen een deel van de steun aan hun bemanningsleden moeten doorgeven. Om de deelname aan de regeling te stimuleren, zullen de eigenaars van vaartuigen en de bemanningsleden ook in aanmerking komen voor verschillende belastingverlagingen die normaliter in verband met de steun zouden worden geheven.

In het kader van de regeling zal de met het gesloopte vaartuig overeenkomende vangstcapaciteit niet door een ander vaartuig worden vervangen en zullen de visvergunningen en -machtigingen definitief worden ingetrokken.

Het is de bedoeling dat de maatregel gedeeltelijk wordt gefinancierd uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR), die is opgericht om de economische en sociale gevolgen van Brexit te verzachten, op voorwaarde dat de specifieke bepalingen inzake financiering uit dat instrument worden goedgekeurd.

De Commissie heeft de maatregelen getoetst aan artikel 107, lid 3, onder c), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan de lidstaten onder bepaalde voorwaarden de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën mogen ondersteunen, en aan de richtlijnen voor het onderzoek van de steunmaatregelen van de staten in de visserij- en aquacultuursector.

De Commissie heeft geconstateerd dat de regeling de ontwikkeling van een economische activiteit vergemakkelijkt en de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt, niet zodanig verandert dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad. Op grond hiervan heeft de Commissie de Ierse maatregel goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels.

De niet-vertrouwelijke versie van de beschikking zal, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar worden gesteld onder zaaknummer SA.102271 in het staatssteunregister op de website van de Commissie over mededinging.

Nieuwsbericht Europese Commissie donderdag 28 juli 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *