Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

EBFA ontmoet Sinkevičius over gebiedssluitingen Atlantische Oceaan

3 min read

Ontmoeting met Sinkevičius over gebiedssluitingen Atlantische Oceaan. Foto EBFA.

Brussel, 21 oktober 2022 – De European Bottom Fishing Alliance (EBFA), die meer dan 20.000 vissers en 7.000 Europese vaartuigen vertegenwoordigt, heeft een ontmoeting gehad met de Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Virginijus Sinkevičius, om de gevolgen van het sluiten van 87 gebieden in de Atlantische Oceaan te bespreken en toe te lichten.

De EBFA bracht ook het evenredigheidsbeginsel, de zwakke juridische kwaliteit van de voorgestelde verordening, het gebrek aan echt overleg met de belanghebbenden en het ontbreken van de beste wetenschappelijke gegevens ter ondersteuning van delen van de nieuwe verordening ter sprake.

Maatregel niet in overeenstemming met evenredigheidsbeginsel

Hoewel de EBFA uiteraard de bescherming van kwetsbare mariene ecosystemen (VME’s) steunt, heeft de Commissie de visserij verboden in een totaal gebied dat drie keer groter is dan nodig: voor 5 237 km2 te beschermen gebied heeft de Europese Commissie de visserij verboden in 16 419 km2.

Dit gebrek aan evenredigheid is bijzonder zorgwekkend en betekent een verdere sluiting van mariene gebieden die niet hoeven te worden beschermd. Volgens EBFA zou het zijn alsof je in de Alpen een gebiedssluiting instelt waarbij je de top van een berg probeert te beschermen je het hele dal ook maar sluit.

Bedreiging voor Europese voedselsoevereiniteit en -veiligheid

De bodemvisserij levert een belangrijke bijdrage aan de Europese voedselsoevereiniteit: zij is goed voor meer dan een miljoen ton vis per jaar, d.w.z. 25% van de totale vangsten op Europese schaal. Terwijl de Europese Unie al meer dan 70% van de vis die elk jaar door de Europese burgers wordt geconsumeerd, invoert, is het verrassend dat de Europese Commissie deze afhankelijkheid versterkt door een onevenredige regulering.

Gebrek aan sociaaleconomische impactanalyse

Het is bijzonder schokkend dat de Europese Commissie weigert de economische en sociale gevolgen te bestuderen van een dergelijk besluit, dat de toekomst van de bodemvisserij in de Atlantische Oceaan in gevaar brengt en dus meer dan 10.000 vissers bedreigt.

Bovendien heeft de Commissie nagelaten de bevoegde Europese instanties (in dit geval het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij – WTECV) te raadplegen, noch een sociaaleconomische effectbeoordeling uit te voeren, wat in strijd is met de Europese regelgeving en zelfs met de Verdragen.

Ivan Lopez, voorzitter van de EBFA, reageerde op de bijeenkomst: “Wij zijn blij met de gelegenheid die de commissaris ons biedt om deze cruciale kwestie persoonlijk te bespreken. Wij waarderen ook de toezegging om het raadplegingsproces en de onderbouwing van de wetenschap in toekomstige processen te verbeteren”.

Voor de EBFA was het nuttig om de vrees van de sector duidelijk uiteen te zetten en de tekortkomingen en negatieve gevolgen van het uitvoeringsbesluit van de EC aan de kaak te stellen. Wij hebben commissaris Sinkevicius nogmaals verzocht deze maatregel op te schorten totdat de nieuwe wetenschap en de effectbeoordeling beschikbaar zijn.”

De heer López besloot: “De sector betwist de noodzaak van de bescherming van VME niet. De EU kan het zich echter niet veroorloven de mariene ruimte voor de visserij te verspillen. Wij kunnen de sluiting van 5 237 km2 van echt kwetsbare ecosysteemgebieden begrijpen, maar wij kunnen de totale sluiting van meer dan 16 400 km2 zonder duidelijke reden niet accepteren, noch begrijpen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *