Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

Akkoord over vangstbeperkingen Oostzee voor 2024

3 min read

R 254 Katrine Kim (Bornholm) Foto Vesselfinder

Tijdens de Raad Landbouw en Visserij hebben de EU-ministers een politiek akkoord bereikt over de totaal toegestane vangsten (TAC’s) en quota voor de in commercieel opzicht voornaamste visbestanden in de Oostzee voor 2024.

Het akkoord sluit aan bij het wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES), bij de doelstellingen van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en bij de bepalingen van het meerjarenplan voor de bestanden in de Oostzee.

Belangrijke elementen uit het akkoord:

  • Vanwege lage biomassaniveaus heeft de Raad opnieuw TAC’s louter voor bijvangsten vastgesteld voor haring in het westelijke deel (deelsectoren 22-24), kabeljauw in het oostelijke deel (deelsectoren 25-32) en kabeljauw in het westelijke deel van de Oostzee (deelsectoren 22-24)
  • Voor haring in de Botnische Golf (deelsectoren 30-31) en haring in het centrale deel van de Oostzee (deelsectoren 25-27, 28.2, 29, 32) heeft de Raad, om rekening te houden met de lage biomassaniveaus en het herstel van de bestanden mogelijk te maken, de TAC’s met respectievelijk 31% en 43 % verlaagd
  • De TAC voor zalm in de Finse Golf (deelsector 32) is met 7% verhoogd
  • Voor schol zijn de vangstmogelijkheden voor 2023 verlengd de toestand van de scholbestanden is aanzienlijk verbeterd, maar scholvisserij gaat onvermijdelijk gepaard met bijvangst van kabeljauw – bij de TAC’s voor schol is hiermee rekening gehouden
  • De TAC’s voor haring in de Golf van Rigazalm in het centrale Oostzeebekken en sprot zijn verlaagd met respectievelijk 17%, 15% en 10%, vanwege de ongunstige toestand van de bestanden

‘’ Dit akkoord toont dat wij vastbesloten zijn actie te ondernemen om milieuproblemen aan te pakken en de visbestanden in de Oostzee te herstellen en in stand te houden, en dat we ons tegelijk inzetten voor de visserijgemeenschap in de Oostzee. Het levensonderhoud van vissers in de regio hangt af van de duurzaamheid van de visbestanden op lange termijn, dus we hebben voor een evenwicht tussen deze twee gevoelige kwesties gezorgd.’’ Aldus Luis Planas Puchades, demissionair minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening van Spanje

Het akkoord in detail

Het akkoord in de Raad over de TAC’s en quota in de Oostzee voor 2024 is gebaseerd op het meest recente wetenschappelijke advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) en is in overeenstemming met het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Het houdt rekening met de sociaal-economische gevolgen voor de visserijsector en moet de duurzaamheid van de sector op lange termijn waarborgen.

Het politieke akkoord in de Raad volgt op overleg binnen BALTFISH, het forum voor de visserij in de Oostzee, dat momenteel wordt voorgezeten door Polen.

Naast bovengenoemde TAC’s heeft de Raad ook nog enkele specifieke maatregelen aangenomen, waaronder:

  • Een beperking van de recreatievisserij op zalm: een visser mag per dag maar 1 zalm met ingeknipte vetvin aan boord houden. Als ze een exemplaar hebben gevangen, mogen ze de rest van de dag niet verder vissen op zalm
  • Een verbod op de recreatievisserij op kabeljauw in de deelsectoren 22-26

In het kader van het akkoord, en conform de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, heeft de Raad ook de vangstmogelijkheden tussen de Unie en het VK vastgesteld voor kever in de Noordzee, een gedeeld bestand. Na overleg met het VK stemden de delegaties ermee in voor de Unie een TAC van 8 234 ton vast te stellen voor de periode van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024.

Volgende stappen

Het besluit van vandaag zal, na bijwerking door de juristen-linguïsten, formeel en zonder debat worden genomen tijdens een komende Raadszitting. De meeste bepalingen zijn van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 2024.

Achtergrond

Artikel 43, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat de Raad de vangstmogelijkheden vaststelt en verdeelt, op voorstel van de Commissie. Het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité hoeven niet te worden geraadpleegd.

Bron: Officiële website van de Raad van de EU en de Europese Raad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *