Visserij.nl

Nieuws over de beroepsvisserij

4 keer meer tong uit Ierse Zee voor Belgische vissers vanaf 1 juli

3 min read

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits.

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer tong mogen vangen in de Ierse Zee.

Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van Vlaams minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar.

Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.

In december 2023 en tijdens ons huidig Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie hebben we er herhaaldelijk op aangedrongen om de vangstquota te bepalen op basis van recente wetenschappelijke cijfers en nieuwe meetmodellen. Het toont aan hoe belangrijk het is dat vissers, wetenschappers en onderzoeksinstellingen zoals ILVO samenwerken om visbestanden goed te monitoren en vangsten af te stemmen op de huidige situatie. Laat ons voortaan deze weg volgen en de quota vastleggen op basis van meer recente observaties en gegevens. De volgende maanden zullen de gesprekken starten om de visquota voor 2025 vast te leggen. Ook tijdens die gesprekken zullen we het belang van de sterke betrokkenheid van onze visserijsector blijven verdedigen.” – aldus Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits

Tijdens de laatste Europese Raad Visserij in Luxemburg sloot minister Crevits het voorzitterschap van België voor visserij af. De voorbije zes maanden kon het belang van onze visserijsector in de kijker gezet worden. De Commissaris kondigde tijdens de informele raad van Visserij in maart aan dat er een evaluatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid zal opgestart worden. Een noodzakelijke oefening om onwerkbare maatregelen aan te passen en drempels die verduurzaming tegenhouden weg te werken.

Vanuit België hebben we ook de aandacht voor de socio-economische duurzaamheid van de sector met succes op de agenda gezet. Dat zullen we ook de komende maanden blijven doen. In zijn communicatie bevestigde de Commissaris ook een herziening van de verplichtingen rond controles. Eerdere rapporten toonden al dat de implementatie van de aanlandingsverplichting niet naleefbaar en niet werkbaar is voor gemengde visserij.

Op de Europese Raad vandaag werden ook de eerste voorbereidingen getroffen voor de bepaling van de vangstquota voor volgend jaar. De onderhandelingen starten in het najaar met een finale goedkeuring van de vangstmogelijkheden op het einde van het jaar. Voor elke zee wordt per soort bepaald hoeveel vis er mag worden gevangen. Minister Crevits pleit in dat verband om te evolueren naar meerjarenplannen in plaats van jaarlijkse quota om grote fluctuaties in de vangstmogelijkheden te vermijden en de vissers voldoende zekerheid te bieden.

Het belang hiervan bleek recent nog. Een nieuw wetenschappelijk advies toonde dat er meer tong in de Ierse Zee aanwezig is dan werd aangenomen. Voor onze Belgische vissers betekent dit dat ze dit jaar 281 ton kunnen ophalen in plaats van 62 ton. Op basis van deze nieuwe gegevens vroeg Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits met succes aan de Europese Commissie om dit te finaliseren met het Verenigd Koninkrijk, deze verhoging gaat in vanaf 1 juli. Tong is voor de Belgische vissers een belangrijke doelsoort en zonder dit tongquotum konden ook veel minder roggen, pladijs, zeeduivel, tarbot en griet opgehaald worden.

Bron: Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits